Ценовник

Ценовник на лабораториски услуги во Биотек Лаборатории

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Прикажани се 1 - 371 од 371 анализи

Страница 1 од 1

Репродуктивен пакет
FSH, hLH, Prolactin, Estradiol E2II, Testosteron
3.500 ден
Пакет Хемостаза
(PT)Протромбинско време и INR, APTT, TT(Тромбинско време), D-Dimer
1.900 ден
Респираторен пакет 1: Брис од грло и нос
Брис од грло, Брис од нос
400 ден
Респираторен пакет 3: Брис од грло, нос и искашлок (бактериолошки и миколошки)
Брис од грло, Брис од нос, Искашлок (спутум), вклучувајќи и квасници
1.100 ден
Респираторен пакет 2: Брис од грло,нос и уснапразнина/јазик (бактериолошки и Candida)
Брис од грло, Брис од нос, Брис од усна празнина и јазик, вклучувајќи и квасници
700 ден
Пакет: Брис од лево и десно око
Брис од лево око, Брис од десно око
800 ден
Пакет: Брис од лево и десно уво(бактериолошки и миколошки)
Брис од лево уво, вклучувајќи и квасници и габички, Брис од десно уво, вклучувајќи и квасници и габички
1.100 ден
Пакет 4: 1.Брис од вагина 2.Брис од цервикс 3.Брис за Mycoplasmа/Ureaplasma 4. Chlamydia trachomatis
Брис од вагина, вклучувајќи и квасници, Брис од цервикс, Брис за<i> Chlamydia trachomatis</i> од уретра или цервикс, Брис за <i>Mycoplasma </i>и <i>Ureaplasma</i> од уретра, цервикс, урина или сперма
2.600 ден
Пакет 3:1. Брис од уретра (бактериолошки и Candida) 2.Брис за Chlamydia trachomati 3.Брис за Mycoplasma/Ureaplasma
Брис од уретра, вклучувајќи и квасници, Брис за<i> Chlamydia trachomatis</i> од уретра или цервикс, Брис за <i>Mycoplasma </i>и <i>Ureaplasma</i> од уретра, цервикс, урина или сперма
2.200 ден
Пакет око:Брис од грло/нос , Л и Д око
Брис од грло, Брис од нос, Брис од лево око, Брис од десно око
1.500 ден
ПАКЕТ14:Брис од грло, нос и уво, вклучувајќи и квасници
Брис од грло, Брис од нос, Брис од уво, вклучувајќи и квасници и габички
900 ден
Пакет уво: Брис од грло/ нос, Л и Д уво (бактериолошки и миколошки)
Брис од грло, Брис од нос, Брис од лево уво, вклучувајќи и квасници и габички, Брис од десно уво, вклучувајќи и квасници и габички
1.500 ден
Пакет за генетска предиспозиција кон тромбофилија (12SNP)
*Генетски панел за метаболизам на фолат Real-Time PCR за истовремена детекција на 4 полиморфизми на следниве гени : MTHFR: 677 C/T, MTHFR: 1298 A/C, MTR, MTRR, *Генетски панел за тромбофилија Real-Time PCR тест за истовремена детекција на 8 полиморфизми на следниве гени : Factor 2, Factor 5, Factor 7, Factor 13, Fibrinogen, Integrin alfa 2, Integrin beta 3, Serpine 1
3.000 ден
AVRI + BACScreen
*Молекуларен респираторен панел за вируси (AVRI), *BacScreen молекуларен мултиплекс тест за бактерии
5.400 ден
* SARS-CoV-2 RBD (Receptor-Binding Domain) IgM и IgG
SARS COV 2 S1 RBD IgM, SARS COV 2 S1 RBD IgG II
900 ден
Седиментација на еритроцити (SE)
За тестот: Со тестот седиментација на еритроцити се одредува брзината на таложење на црвените крвни клетки под дејство на земјината гравитација, и служи за индиректна проценка на степенот на воспаление во организмот. При воспаление, туморски процеси, автоимуни болести и сл., постои зголемена седиментација како резултат на побрзото таложење на еритроцитите, заради присутните протеини на акутна фаза. Примерок: Венска крв. Подготовка: Посебна подготовка не е потребна. Метода: MACR Резултат: Истиот ден.
120 ден
Крвна слика автоматска 3-диференцијална со 22 параметри
За тестот: Со тестот комплетна крвна слика се одредува вкупниот и процентуалниот број на крвните клетки, и тоа: еритроцити (со еритроцитарни индекси), леукоцити (со диференцијација на белата лоза, со која се опфатени 3 типа на леукоцити), тромбоцити, како и хемоглобин и хематокрит. Комплетната крвна слика се користи за утврдување на општата здравствена состојба, скрининг, дијагноза и пратење на цела низа заболувања како инфекции, воспалителни состојби, анемии, пореметување на коагулацијата и малигни болести. Примерок: Венска крв. Капиларна крв. Подготовка: Посебна подготовка не е потребна. Метода: AEIC Резултат: Истиот ден.
220 ден
Крвна слика автоматска 5-диференцијална
Крвна слика автоматска 5-диференцијална, УРИНАРЕН СТАТУС со седимент, Гликоза, Холестерол, Триглицериди, Уреа, Креатинин, AST, ALT, Железо, Седиментација 30
350 ден
Ретикулоцити во периферна крв
За тестот: Микроскопско броење и морфолошка анализа на ретикулоцитите - клетки предходници на еритроцитите, после нивно соодветно боење. Анализата се користи за проценка на способноста на коскената срцевина да произведува еритоцити, како помошна алатка за утврдување на причината за анемија, како и за пратење на одговорот на коскената срцевина на трансплантација, хемотерапија, терапија со железо, вит B12, фолати и сл. Примерок: Венска крв. Капиларна крв. Подготовка: Посебна подготовка не е потребна. Метода: MIC Резултат: 2 работни дена.
860 ден
Периферна крвна размаска
За тестот: Микроскопско броење и морфолошка анализа на крвните клетки, после нивно сооодветно боење. Со оваа анализа се диференцираат петте популации на леукоцити: неутрофили, еозинофили, базофили, лимфоцити и моноцити, се одредува нивната процентуална застапеност во крвта, нивната морфологија и степенот на зрелост. Во однос на црвената крвна лоза, се користи за диференцијална дијагностика кај различни типови на анемии, со помош на морфолошкиот опис на еритроцитите. Примерок: Венска крв. Капиларна крв. Подготовка: Посебна подготовка не е потребна. Метода: MIC Резултат: 2 работни дена.
890 ден
Анализа на состав на камен од бубрег/мочен меур
За тестот: Анализата на каменот од уринарниот тракт опфаќа опис на физичките особини на бубрежниот камен, анализа на неговиот хемиски состав како и препорака за хигиено - диететски режим, кој е од големо значење за спречување на повторното појавување на бубрежните камчиња, кое е многу често. Примерок: Бубрежно камче или камче од останатите делови на уринарниот тракт, кое е хирушки отстрането или спонтано измокрено. Подготовка: Посебна подготовка не е потребна. Метода: SKKM Резултат: 2 дена.
3.900 ден
Брис од грло со квасници
300 ден
Брис од букална слузница, со квасници
500 ден
Пунктат
1.100 ден
AST
120 ден
ALT
120 ден
Ca во 24h урина
120 ден
Urea во 24h урина
150 ден
α-Амилаза во 24h урина
250 ден
Мочна киселина во 24h урина
150 ден
Магнезиум во 24h урина
120 ден
Фосфор во 24h урина
120 ден
Klirens kreatinin
330 ден
Na(Натриум во 24h урина)
150 ден
K(Калиум во 24h урина)
150 ден
Cl(Хлориди во урина)
150 ден
Mg(Магнезиум во урина)
120 ден
P(Фосфор во урина)
120 ден
Крвна група со Rh фактор
1.240 ден
HO-MA index
ден
Агрегација
3.000 ден
Агрегација ristocvetin
7.000 ден
HOMA IR
ден
Т3
700 ден
VIDAS hTSH
700 ден
VIDAS FT4
700 ден
VIDAS FT3
700 ден
VIDAS B-hCG
850 ден
VIDAS Prolactin
850 ден
Тест за бременост
400 ден
Hbe Ag
400 ден
D-Dimer II exclusion
За тестот: D-dimer е протеински фрагмент кој се создава во процесот на разградување на крвниот коагулум и укажува на активација на процесот на коагулација во организмот. Се одредува кај луѓе кај кои се сомнева дека имаат тромбоза или состојби кои може да доведат до неа, како и за пратење на терапијата за тромбоза. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: НМК Резултат: Истиот ден.
900 ден
PT/INR (Протромбинско време/INR)
За тестот: Протромбинско време е тест кој служи за дијагноза и следење на пореметување на хемостазата, во пратење на антикоагулантна терапија со антагонисти на витамин К, како и за проценка на функцијата на црниот дроб. Се одредува кај луѓе кои земаат антикоагулантна терапија, луѓе кои имаат необјаснети крвавења, необјаснети тромбози и како дел од предоперативна припрема или друга инвазивна процедура кога се работи заедно со aPTT. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна. Луѓе кои земаат антикоагулантна терапија потребно е дададат примерок пред земање на терапија. Метод: НМК Резултат: Истиот ден.
500 ден
APTT (Активирано парцијално тромбопластинско време)
За тестот: аРТТ е тест кој служи за проценка на коагулацијата. Се одредува кај луѓе кои земаат терапија со нефракциониран хепарин, луѓе кои имаат необјаснети крвавења, необјаснети тромбози и како дел од предоперативна припрема или друга инвазивна процедура. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: НМК Резултат: Истиот ден.
300 ден
TT (Тромбинско време)
За тестот: ТТ е тест кој служи за проценка на пореметувања во хемостазата и посебно за функцијата на фибриногенот. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: НМК Резултат: Истиот ден.
500 ден
Фибриноген
За тестот: Фибриногенот е протеински фактор на коагулација кој е неопходен за создавање на крвниот коагулум. Се одредува кај луѓе кои имале тромбоза, луѓе кои имаат продолжено РТ и/или аРТТ, кај наследни абнормалности на фибриногенот, како и за скриниг за проценка на ризикот за настанување на кардиоваскуларни заболувања. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: НМК Резултат: Истиот ден.
400 ден
*Protein C (биолошка акт.)
2.000 ден
Брис од уретра, вклучувајќи и квасници
1.000 ден
Брис од препуциум или гланс, вклучувајќи и квасници
800 ден
Спермокултура
1.000 ден
HPY IgG
800 ден
HBS AG Ultra
За тестот: За дијагностицирање на болеста вирусен хепaтит тип B. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: ELFA Резултат: Истиот ден.
900 ден
ANTI HCV
За тестот: За дијагностицирање и следење на текот на болеста вирусен хепaтит тип С. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: ELFA Резултат: Истиот ден.
850 ден
Anti HBc Total
800 ден
Anti HBs Total II
За тестот: За дијагностицирање и следење на текот на болеста вирусен хепaтит тип B. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: ELFA Резултат: Истиот ден.
750 ден
Hbe-Anti Hbe
За тестот: За дијагностицирање и следење на текот на болеста вирусен хепaтит тип B. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: ELFA Резултат: Истиот ден.
800 ден
HAV IgM
За тестот: За докажување на свежа инфекција со вирусот на хепaтит А. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: ELFA Резултат: Истиот ден.
750 ден
HBc IgM II
За тестот: За докажување на свежа инфекција со вирусот на хепaтит B. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: ELFA Резултат: Истиот ден.
800 ден
HIV Duo Ultra
За тестот: За дијагностицирање и следење на текот на болеста. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: ELFA Резултат: Истиот ден.
800 ден
ANTI HAV TOTAL
800 ден
HBS Ag ULTRA Corfirmation
800 ден
Cytomegalovirus IgG Avidity
950 ден
SARS COV 2 S1 RBD IgM
800 ден
Имунохроматографски тест за SARS-COV-2(IgG + IgM)
1.200 ден
Herpes Simplex IgM
700 ден
Rapid SARS-COV-2 Antigen ( RAT )
1.000 ден
HIV 1/2 Ab
500 ден
HCV Ab
500 ден
MEASLES IgG
900 ден
Примерок од воздух
350 ден
Контрола на стерилизација
Културелен метод за докажување на исправност на апаратите за сува и влажна стерилизација.
350 ден
Брис од нежива средина
Културелно одредување на чистота на нежива средина.Со метод на засадување на брисот од нежива средина на хранителни подлоги.
350 ден
VIP Молекуларна RT-PCR детекција на SARS-CoV-2 (Covid-19)
4.900 ден
Молекуларна RT PCR детекција на SARS –CoV-2 (Covid-19)
1.800 ден
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
1.500 ден
Домашна посета со земање примерок за лабораториски анализи
700 ден
Домашна посета со земање примерок за лабораториски анализи (Приградски населби)
1.200 ден
Подготовка на материјал за PRP (plasma- rich platelets)
700 ден
Fetal Gender - Генетски тест за рано определување на полот
Не-инвазивна метода на детекција базирана на фетален генетски материјал во мајчина крв Брза детекција изработена со Real time PCR метода Ниво на точност на детекција од 96-100%. Fetal gender претставува генетски тест на принцип на Multiplex Real time PCR метода кој нуди детекција на пол на фетус во текот на првиот – почетокот на вториот триместар од бременоста. Рано одредување на полот на фетусот може да помогне во навремена детекција на полово наследни болести на фетус каде има присуство на семејна историја на болести поврзани со Х хромозомот, и овозможува избор за прекин на бременоста во случаи каде има индикации од медицински причини. Зошто Fetal gender? Традиционално, феталниот генетски материјал за генетско тестирање на фетусот се добива со инвазивни техники кои носат ризик од околу 2-3% за спонтан абортус. Откривањето на cell-free фетална ДНК и РНК во мајчината крв нуди нов извор на фетален генетски материјал за неинвазивна пренатална дијагноза. Ваквата нова техника е безбедна за бременоста во споредба со алтернативните методи. Количеството на фетална ДНК во крвта на мајката се зголемува со зголемување на гестациска возраст и зависи од состојбата на плацентата и карактеристиките на текот на бременоста. Од 8-10 гестациска недела, методата овозможува да се постигне ниво на точност од 96-100%. Китот е наменет за детекција на cell-free фетална ДНК, која потекнува од мулти-копирани фрагменти од Y хромозом, во крвта на бремени жени со методот на PCR во реално време. Избраниот целен фрагмент на ДНК е строго специфичен за Y хромозомот. Примерок за анализа: периферна венска крв.
4.000 ден
Генетски тест за рано определување на Rh факторот на фетусот со генотипизација на RHD генот
Rh факторот или уште познат како Резус фактор е протеинска молекула која се наоѓа на површината на еритроцитите. Доколку овој протеин е присутен тогаш станува збор за Rh + фактор (Rh позитивен) индивидуа а доколку е отсустен тогаш станува збор за Rh- негативна индивидуа. Проблеми при бременост настануваат доколку мајката е со Rh- фактор а плодот е Rh+фактор. При ваква состојба во мајката се продуцираат антитела (anti Rh-антитела) кои крвта на плодот ја препознаваат како туѓа и лесно преминуваат преку плацентата што доведува до спонтани аботуси и уништување на плодот, појава на хемолитички заболувања на плодот и обилни крварења. Обично оваа состојба настанува после првата бременост со Rh+ плод. Биотек лабораторија го воведе тестот за рано откривање на Rh факторот на плодот при што се врши генотипизација на RHD генот со изолација од мајчината крв. На тој начин се спречува ризикот од појава на хемолитички болести кај плодот и ризикот од предвремено породување и спонтан абортус. Ризикот за појава на овие состојби се зголемува со секоја следна бременост со Rh+ фетус. Fetal RHD Genotyping е неинвазивен пренатален генетски тест наменет за детекција на RHD ген на фетусот базирана на специфична детекција на два егзони од RHD генот (егзон 7 и егзон 10) во крвта на Rh негативна мајка. Овој тест е наменет за сите Rh негативни мајки, со превентивен карактер и навремено реагирање со соодветен фармацевтски агенс после прва бременост со Rh позитивно бебенце. Примерок за анализа:периферна крв.
3.100 ден
GENESIS - Неинвазивно пренатално генетско тестирање на најчестите хромозомски анеуплоидии и одредување на полот
Анализи за навремена детекција на хромозомски анеуплоидии на фетусот е GENESIS. Со оваа анализа се опфатени најчестите хромозомски анеуплоидии : – Трисомија 13 (Patau) – Трисомија 18 (Edwards) – Трисомија 21 (Down) Инциденцата на овие синдроми е 1:8000 за трисомија 13 (Patau), 1:3500-1:8000 за трисомија 18 (Edwards) и 1:1000 за трисомија 21 (Down). Кому му се препорачува тестот: 1. Бремени жени со индикации кои сугерираат висок ризик за фетална анеуплоидија и кои сакаат да имаат брз и точен тест. Индикаторите вклучуваат: - Возраст на трудницата - Позитивен резултат на серолошки скрининг каде ризикот на честа хромозомска аберација е помеѓу висок ризик и 1/1000 - Абнормалности видени на ултразвучен преглед - Историја на раѓање на дете/деца со хромозомска/и анеуплоидија/и - Родителска/и абнормалност/и кој вклучува еден од тестираните хромозоми 2. Трудници со контраиндикации за интервентна пренатална дијагноза (опасност од абортус, треска, склоност кон крварење, неизлечени инфекции) 3. Трудници со гестациска недела од над 20+6 недели, кои го пропуштиле најдобриот период за серолошко тестирање Примерок за анализа: периферна венска крв.
27.000 ден
GENESIS Plus - Неинвазивно пренатално генетско тестирање на најчести хромозомски анеуплоидии и микроделеции/микродупликации
Проширениот тест за неинвазивно одредување на феталини хромозомски промени опфаќа определување на најчестите хромозомски анеуплоидии, анеуплоидии на половите хромозоми како и промени кои можат да се појават и на другите автозомни хромозоми, а се означени како микроделеции и микродупликации. Кому му се препорачува тестот: 1. Бремени жени со индикации кои сугерираат висок ризик за фетална анеуплоидија и кои сакаат да имаат брз и точен тест. Индикаторите вклучуваат: - Возраст на трудницата - Позитивен резултат на серолошки скрининг каде ризикот на честа хромозомска аберација е помеѓу висок ризик и 1/1000 - Абнормалности видени на ултразвучен преглед - Историја на раѓање на дете/деца со хромозомска/и анеуплоидија/и - Родителска/и абнормалност/и кој вклучува еден од тестираните хромозоми 2. Трудници со контраиндикации за интервентна пренатална дијагноза (опасност од абортус, треска, склоност кон крварење, неизлечени инфекции) 3. Трудници со гестациска недела од над 20+6 недели, кои го пропуштиле најдобриот период за серолошко тестирање Примерок за анализа: периферна венска крв.
39.600 ден
Амфетамини
За тестот: Амфетамините се стимуланси кои делуваат на централниот нервен систем. Дејството на амфетамините и метамфетамините е многу слично, само кај метамфетамините има многу појако изразени ефекти. Дејството почнува за 15-30 минути, трае 4-6 часа, а некогаш е продолжено до 24 часа. Личност под дејство на амфетамин се чувствува немирно, вознемирено понекогаш и мрзоволно. Поголеми дози ги интензивираат ефектите, а личноста станува се повозбудена, зборлива и доживува лажно чувство на самодоверба или супериорност и може да се однесува на бизарен начин. Примерок: Урина. Подготовка: Детекција во урина кај амфетамините е 8-24 часа по консумирањето. Метод: ICH Резултат: Истиот ден.
400 ден
Бензодиазепини
За тестот: Бензодиазепините имаат анксиолитично, хипноседативно, миорелаксирачко и антиконвулзивно дејство. Предизвикуваат психичка и физичка зависност. По прекинување на земање бензодиазепини се јавува апстиненцијален сидром, кој се манифестира со зголемена анксиозност, инсомниа, визуелни пречки, тремор, губење на телесна тежина, а поретко и со конвулзии. Примерок: Урина. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна. Метод: ICH Резултат: Истиот ден.
400 ден
Екстази
За тестот: Синтетска дрога која спаѓа во психостимулатори. Нивното дејство е стимулативно и халуциногено. Примерок: Урина. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна. Метод: ICH Резултат: Истиот ден.
400 ден
Кокаин
За тестот: Дејството на кокаинот настанува скоро моментално после неговото земање. Предизвикува силна еуфорија, сила, храброст, физички немир и потреба за некаква активност. Кокакинот ја подига самодовербата поради зголемено лачење на допамин. Примерок: Урина. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна. Метод: ICH Резултат: Истиот ден.
400 ден
Канабиноиди
За тестот: Од сите канабиноиди, најпознати се овие две форми: тетрахидроканабинол (THC) и канабидиол (КБР). И покрај тоа што THC има лековити ефекти, тој е психоактивен и поголема доза може да предизвика анксиозност и параноја. Примерок: Урина. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна. Метод: ICH Резултат: Истиот ден.
400 ден
Метадон
За тестот: Метадонот е синтетичка дрога која се користи за намалување на болка, првенствено во супституциона терапија за зависници од хероин. Наркоманијата не се лечи со метадон, туку преку т.н. терапија со супституција со метадон, ги елиминира знаците на апстиненцијална криза. И метадонот предизвикува зависност, но обично апстиненцијалните симптоми се послаби отколку кај хероинот, и земањето се врши под надзор на доктор. Метадонот е опијат со полуживот од 24-36 часа. Примерок: Урина. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна. Метод: ICH Резултат: Истиот ден.
400 ден
Метамфетамини
За тестот: Амфетамините се стимуланси кои делуваат на централниот нервен систем. Метамфетамините претставуваат синтетички амфетамини. Дејството на амфетамините и метамфетамините е многу слично, само кај метамфетамините има многу појако изразени ефекти. Дејството почнува за 15-30 минути, трае 4-6 часа, а некогаш е продолжено до 24 часа. Личност под дејство на метамфетамин се чувствува немирно, вознемирено понекогаш и мрзоволно. Поголеми дози ги интензивираат ефектите, а личноста станува се повозбудена, зборлива и доживува лажно чувство на самодоверба или супериорност и може да се однесува на бизарен начин. Примерок: Урина. Подготовка: Детекција во урина кај метамфетамините е 2-3 дена по консумирањето. Метод: ICH Резултат: Истиот ден.
400 ден
Опијати (хероин, морфин)
За тестот: Доминантен симптом на интоксикација со овие дроги е еуфорија, која е пропратена со опуштање, релаксација на мускулите, исчезнува чувството на анксиозност и губиток на инхибициите. Примерок: Урина. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна. Метод: ICH Резултат: Истиот ден.
400 ден
Кортизол (Cortisol)
За тестот: Кортизолот се синтетизира од холестеролот во фасцикуларната зона на кората на надбубрежната жлезда. Најважниот физиолошки ефект на кортизолот е покачување на вредностите на глукоза (зголемува глуконеогенеза, катаболичка активност), а покрај тоа има и антиинфламаторна и имуносупресивна улога (заедно со адреналинот му помага на телото да се справи со физичкиот и емотивниот стрес). Се одредува за да се дијагностицира Кушингова болест, при која има покачени вредности, и Адисонова болест при која има намалени вредности. Примерок: Венска крв. Подготовка: Кортизолот секогаш се одредува помеѓу 8 и 9 часот наутро. Пред земање материјал потребно е да одморите 20 - 30 минути. Метод: CLIA Резултат: Истиот ден.
1.000 ден
ACTH (Адренокортикотропен хормон)
За тестот: ACTH е полипептиден хормон кој го создава и лачи предниот резен на хипофизата. ACTH делува на кортексот на надбубрежната жлезда и ослободува кортизол и андрогени. Главна функција му е да го регулира стероидниот хормон кортизол. Одредувањето на ACTH е корисно за диференцијална дијагноза на Кушингова болест (хиперсекреција на ACTH), автоимуни тумори на хипофиза кои секретираат ACTH, хипофункција на хипофизата со недостаток на ACTH и ектопичен ACTH синдром. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: CLIA Резултат: Истиот ден.
3.300 ден
AD (Андростендион)
За тестот: Андростендион е стероид кој е главен претходник на тестостерон и естрадиол. Неговото клиничко значење потекнува од фактот дека често е покачено нивото  во случаи на абнормален раст на влакна (хирзутизам) и вирилизација (маскулинизација). За разлика од андрогените кои потекнуваат од надбубрежната жлезда (DHEA и DHEA-S), циркулирачкиот андростендион потекнува и од надбубрежната жлезда и од јајниците. Нивото во крвта е во постојан пораст од 7-та година, а потоа постепено опаѓа по 3-та деценија од животот. Андростендионот покажува дневни варијации (највисока вредност има наутро), како и циклично варира за време на менструалниот циклус (највисока вредност има во средината на циклусот). За време на бременоста постои пораст на нивото во крвта. Се одредува за проценка на функцијата на надбубрежните жлезди, јајниците и тестисите. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Треба да се има на ум дека физичка активност може да има значајна улога во циркулирачкото ниво на андростендионот. Метод: CLIA Резултат: 2-3 работни дена.
1.900 ден
Aldosteron (Алдостерон)
За тестот: Алдостеронот е главниот минералокортикоиден стероиден хормон кој се содзава во фасцикуларната зона на надбубрежната жлезда. Игра главна улога во хомеостатското одржување на крвниот притисок и нивоата на натриум и калиум во крвта. Се одредува за дијагноза на хипоалдостеронемија (намалено лачење на алдостерон) и хипералдостеронемија (зголемено лачење на алдостерон). Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: CLIA Резултат: 4-5 работни дена.
2.400 ден
17 OH-Progesteron
За тестот: 17 OH-Прогестерон е ендоген стероиден хормон, кој се создава од прогестерон и е интермедиер во биосинтезата на андрогени и естрогени хормони, глукокортикоиди и минералокортикоиди. Се одредува кај луѓе за кои се сомнева дека имаат конгенитална адренална хиперплазија. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: CLIA Резултат: 2-3 работни дена.
2.400 ден
DHEA-SO4 (Дехидроепиандростерон сулфат)
За тестот: DHEA-S во организмот се претвора во андрогени (тестостерон и андростендион) и естроген. Тој е клучен за развој на машките полови карактеристики за време на пубертетот и за репродукцијата кај двата пола. Надбубрежните жлезди се одговорни за продукција на најголемиот дел од количината на DHEA-S хормонот во телото. Тестисите и јајниците исто така произведуваат мала количина на овој хормон. Високо ниво на DHEA-S кај жени често е поврзано со полицистичен оваријален синдром. Високи вредности на DHEA-S може да укажат на тумор на надбубрежната жлезда. DHEA-S е прекурзор на многу стероидни хормони, вклучувајќи ги тестостеронот и естрогенот. Ниско ниво на DHEA-S може да спречи овулација и е поврзано со ниски оваријални резерви. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: CLIA Резултат: Истиот ден.
1.100 ден
VMA ( Винил манделична киселина)
За тестот: VMA е краен метаболит на катехоламините. Се одредува кај луѓе кои имаат постојана или епизодична хипертензија со тешки главоболки, тахикардија и потење, за да се исклучи или потврди дијагноза на феохромоцитом (тумор во медулата на надбубрежната жлезда) или невроендокрини тумори. Примерок: 24 часовна урина. Подготовка: Види - “Подготовка на пациентот за правилно земање на примерок”. Метод: IH, PHO Резултат: 4-5 работни дена.
1.000 ден
Metanephrines (Метанефрини)
За тестот: Адреналин, норадреналин и допамин (катехоламини) се важни невротрансмитери во централниот нервен систем, но имаат и клучна улога во регулација на многу физиолошки функции како што е регулација на мускулниот тонус на мазните мускули на крвните садови, цревата и бронхите, регулација на срцевата фрекфенција и контрактилност и регулација на метаболизмот на глукозата. Производ на нивниот метаболизам се метанефрин, норметанефрин и 3-метокси тирамин, додека метанефринот и норметанефринот понатаму се метаболизираат во ванилманделична киселина. Се одредуваат кај луѓе кои имаат постојана или епизодична хипертензија со тешки главоболки, тахикардија и потење, за да се исклучи или потврди дијагноза на феохромоцитом (тумор во медулата на надбубрежната жлезда) или невроендокрини тумори. Примерок: 24 часовна урина. Подготовка: Види - “Подготовка на пациентот за правилно земање на примерок”. Метод: IH, PHO Резултат: 4-5 работни дена.
1.800 ден
Тотал Иг Е (Вкупен Имуноглобулин Е)
За тестот: IgE total се определува кај пациенти кои имаат знаци и симптоми на алергиски заболувања, лица кои се кандидати за анти-IgE терапија, како и лица кои страдаат од астма и цистична фиброза кога постои сомневање за постоење на бронхопулмонална аспергилоза. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: ELFA Резултат: Истиот ден.
800 ден
Педијатриски алергопанел - 30 алергени
За тестот: Ги опфаќа најчестите алергени предизвикувачи на алергии кај педијатриската популација. Примерок: Венска крв. Капиларна крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: IMB Резултат: Истиот ден.
2.600 ден
Еозинофили во носна слузница
За тестот: Еозинофилното воспаление на носната слузница е една од карактеристичните симптоми на алергискиот ринит. Одредување на еозинофили во носна слузница е потребно кога постојат симптоми како кивање, затнат нос, течење на воденест секрет од нос, црвенило на носот и очите. Примерок: Брис од нос. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна. Метод: MIC Резултат: Истиот ден.
500 ден
Хемокултура (аеробна)
Културелно и автоматизирано изолирање на патогени,условно патогени аеробни/анаеробни бактерии и квасници(Candida) и автоматизиран антибиограм за изолираните бактерии.Културелно се докажуваат бактериски/габични микроорганизми присутни во крв кои можат да доведат до сепса.
1.200 ден
Хемокултура(анаеробна)
Културелно и автоматизирано изолирање на анаеробни бактерии и квасници(Candida) и автоматизиран антибиограм за изолираните бактерии.Културелно се докажуваат бактериски/габични микроорганизми присутни во крв кои можат да доведат до сепса.
1.200 ден
Брис од лево око
Културелно изолирање и автоматизирано докажување со VITEK MS на патогени, условно патогени аеробни бактерии.Метод на засадување на брисот од око на хранителни пологи соодветни за раст на бактериите предизвикувачи на инфекција на окото.
600 ден
Брис од лево уво (бактериолошки и миколошки)
Културелно изолирање и автоматизирано докажување со VITEK MS на патогени, условно патогени аеробни бактерии и габички (квасници и мувли).Метод на засадување на брисот од уво на хранителни пологи соодветни за раст на бактериите и габички предизвикувачи на инфекција на увото.
800 ден
Брис од десно око
Културелно изолирање и автоматизирано докажување со VITEK MS на патогени, условно патогени аеробни бактерии.Метод на засадување на брисот од око на хранителни пологи соодветни за раст на бактериите предизвикувачи на инфекција на окото.
600 ден
Брис од десно уво (бактериолошки и миколошки)
Културелно изолирање и автоматизирано докажување со VITEK MS на патогени, условно патогени аеробни бактерии и габички (квасници и мувли).Метод на засадување на брисот од уво на хранителни пологи соодветни за раст на бактериите и габички предизвикувачи на инфекција на увото.
800 ден
Окултно крварење FOB -квалитативно
За тестот: FOB е биохемиска анализа со која се докажува присуство на крв во фецесот, која не е видлива со голо око. Присуството на крв во фецесот може да биде единствен симптом на рак на дебело црево. Но не секогаш присуство на крв во фецесот значи и рак на дебело црево. Крвавењето може да биде предизвикано и од хемороиди, анални фисури, колитис, полипи на дебело црево, да потекнува од менструално крварење (при несоодветно собирање на примерокот и сл.). Примерок: Фецес. Подготовка: Види - “Подготовка на пациентот за правилно земање на примерок”. Метод: ICH Резултат: Истиот ден.
450 ден
Калпротектин
За тестот: Калпротектинот е објективен биомаркер за инфламација и активност на болест кај пациенти со инфламаторна болест на цревата и е погоден за процена на текот на болеста и ефектите од третманите. Примерок: Фецес. Подготовка: Посебна подготовка не е потребна. Метод: PHO Резултат: Истиот ден.
1.100 ден
Креатинин клиренс
За тестот: Креатинин клиренс е тест за проценка на функцијата на бубрегот. Под поимот клиренс се подразбира волумен на крв, кој со проаѓање низ бубрезите ќе се “прочисти” од некоја материја (во случајов креатинин) во единица време. Намалени вредности се јавуваат кај пациенти со бубрежни заболувања, болести на срцето и земање на некои лекови. Примерок: Венска крв. 24 часовна урина. Подготовка: Посебна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. 24 часовна урина - Види - “Подготовка на пациентот за правилно земање на примерок”. Метода: CALC, PHO Резултат: Истиот ден.
150 ден
Prot - 24h (Протеини во урина)
За тестот: Детекција на излачени протеини во урина за време од 24 часа. Тестот е валиден само доколку се работи од 24 часовна урина (целодневна) - диуреза. Примерок: 24 часовна урина. Подготовка: Види - “Подготовка на пациентот за правилно земање на примерок”. Метода: TURB Резултат: Истиот ден.
480 ден
Уринарен статус со седимент
За тестот: Физичко – хемискиот преглед на урината се користи за скрининг на голема група на нарушувања, како инфекции на уринарен тракт, болести на урогениталниот систем, како и метаболни нарушувања (дијабетес). Прегледот се состои од три дела:
  1. Преглед на физичките и физичко - хемиските карактеристики на урината (изглед, боја, Ph – киселост, специфична тежина);
  2. Хемиска анализа на урина - глукоза, кетони, протеини, нитрити, уробилиноген, билирубин, микроалбумини, креатинин, аскорбинска киселина;
  3. Преглед на седимент на урина т.е. микроскопски преглед на талогот на урината кој се добива по нејзино центрифугирање, а се детектира присуство на еритроцити, леукоцити, епителни клетки, цилиндри, кристали, габички, слуз и бактерии.
Примерок: Урина. Подготовка: Најдобро е да се земе примерок од прва утринска урина (среден млаз), после тоалета на надворешните генитални органи со топла вода и сапун. Физичко-хемискиот преглед на урината со седимент треба да се направи во рок од 2 часа од земање на примерокот, односно 4 часа ако примерокот се чува во фрижидер. Метода: UBS/MIC Резултат: Истиот ден.
180 ден
Присуство на дизморфни еритроцити во урина
За тестот: Со анализата за одредување на дизморфни еритроцити во урина, според формата на еритроцитите која се гледа под микроскоп, се одредува нивното потекло - дали потекнуваат од бубрегот или дисталниот дел на уринарниот тракт. Еритроцитите кои потекнуваат од бубрегот имаат специфичен облик - дизморфија (изменет облик) поради нивно провлекување низ мембраните на гломерулот на бубрегот, што кај здрава индивидуа не се случува. Примерок: Урина. Подготовка: Најдобро е да се земе примерок од прва утринска урина (среден млаз), после тоалета на надворешните генитални органи со топла вода и сапун. Физичко - хемискиот преглед на урината со седимент треба да се направи во рок од 2 часа од земање на примерокот, односно 4 часа ако примерокот се чува во фрижидер. Метода : MIC Резултат: Истиот ден.
350 ден
ГФР (гломеруларна филтрација)
За тестот: Стапката на гломеруларна филтрација (ГФР) е најдобар индекс за проценка на функцијата на бубрезите. ГФР варира во зависност од пол, возраст и телесна тежина, а вредностите опаѓаат со стареење. Примерок: Венска крв. Подготовка: Посебна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метода: CALC, PHO Резултат: Истиот ден.
300 ден
uACr – Уринарен албумин-креатинин индекс
За тестот: Уринарниот албумин - креатинин индекс е важен тест за проценка на бубрежната функција кој детектира присуство на мали количини на албумин во урината (албуминурија), како и степенот на албуминурија доколку ја има. Албуминуријата може да биде прв знак за оштетување на бубрезите кај хронични состојби како што се дијабетес мелитус и хипертензија. Примерок: Урина. Подготовка: Посебна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метода: TURB Резултат: Истиот ден.
600 ден
Микроалбуминурија
За тестот: Микроалбуминурија е тест за докажување на мали концентрации на албумини во урина, кои можат да бидат прв знак за оштетување на функцијата на бубрезите при хронични заболувања, како дијабетес мелитус и хипертензија. Примерок: Урина. Подготовка: Посебна подготовка не е потребна. Метода: TURB Резултат: Истиот ден.
450 ден
Панел Gastro LIA
За тестот: Панелот Gastro се користи за детекција на IgA и IgG автоантитела присутни кај автоимуни гастроинтестинални заболувања со што помага да се идентификуваат пациентите кои страдаат од Целијачна болест, Кронова болест и автоимун гастритис. Овозможува истовремена детекција на d-gliadin (DGP) и ткивна трансглутаминаза (tTG) - специфични автоантитела маркери за целијачна болест, Анти-saccharomyces cerevisiae антитела (ASCA) кои се забележуваат кај Кронова болест, а Пернициозна анемија може да се открие со автоантитела кон париетални клетки (PCA) и автоантитела кон внатрешен фактор (IF). Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: LIA Резултат: Истиот ден.
3.000 ден
ANA (Антинуклеарни антитела)-панел со 18 антигени
За тестот: ANA XL е дијагностичка алатка која се користи за откривање на присуство на антинуклеарни антитела (ANA) во крвта на пациентот. Овие антитела може да укажат на присуство на автоимуна болест, која се јавува кога имунолошкиот систем на телото ги напаѓа сопствените здрави клетки и ткива. Се препорачува за дијагноза на АNА асоцирани ревматски болести како што се Системски лупус еритематозус, Сјогренова болест во која имунолошкиот систем ги напаѓа плунковните и солзните жлезди, што доведува до сувост на устата и очите, Системска склероза или Склеродерма која предизвикува задебелување на кожата заедно со други потенцијални проблеми и мешани заболувања на сврзното ткиво. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: LIA Резултат: Истиот ден.
3.000 ден
Arthritis - панел со 10 антигени
За тестот: Ревматоидниот артритис (РА) е најчеста форма на воспалителна болест на зглобовите која се среќава кај  приближно 1% од популацијата. Во раните фази на болеста, поставувањето на  дијагнозата на болеста е тешка и потребни се ефикасни дијагностички алатки. Панелот Arthritis овозможува определување на сите релевантни антитела и затоа е моќна алатка за дијагноза на РА. Панелот овозможува детекција на ACPA (цитрулинирани протеини) антитела - (CP4 - 1-4), RF - IgM антитела, RA33 автоантитела и Антинуклеарни антитела (dsDNA, SS-A/Ro 60 SS-A/Ro 52, SS-B/La). Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: LIA Резултат: Истиот ден.
1.800 ден
Панел Vasculitis (ANCA)
За тестот: Васкулитиси претставуваат група на хронични болести кои предизвикуваат воспаление на крвните садови. Имунолошкиот систем ги напаѓа здравите крвни садови со што доаѓа до хронично воспаление и задебелување на нивните ѕидови и намалување на луменот на крвниот сад. Анализата е наменета за ин витро дијагностичка употреба како помош во дијагноза на системски васкулитис, т.е. Вегенер-ова грануломатоза и Goodpasture синдром и овозможува квалитативно детектирање на следниве ANCA антитела: PR3 (протеиназа 3), MPO (миелопероксидаза) и GBM (гломеруларна базална мембрана). Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: LIA Резултат: Истиот ден.
2.000 ден
Панел Liver
2.000 ден
Панел Myositis
За тестот: Панелот Myositis е ензимска имуноанализа за квалитативно мерење на антитела од класа IgG против Jo1, Mi2, PM-Scl, U1-snRNP и Ku во човечки серум или плазма. Анализата е наменета за ин витро дијагностичка употреба како помош во дијагноза на поли- и дерматомиозитис и синдроми на преклопување асоцирани со миозитис. Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: LIA Резултат: Истиот ден.
2.000 ден
AFA (Анти фосфолипидни антитела)
За тестот: АФА се ткивно - неспецифични автоимуни антитела насочени против фосфолипидите, кои учествуваат во изградбата на клеточните мембрани. АФА се препорачува да се направат кај  жени кои имале повеќе спонтани абортуси и/или компликации во бременоста (особено во 2-ри и 3-ти триместар) како и жени со неуспешни циклуси на ИВФ поради проблеми со имплантација. Понекогаш се одредуваат како помош при дијагностицирање на автоимуни болести (СЛЕ) или други автоимуни болести на сврзното ткиво. Антифосфолипидните антитела се одредуваат и кај луѓе кои доживеале единечна или повеќекратна тромбоза и кога имаат продолжено аPTT (активирано парцијално тромбопластинско време). Примерок: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: ELISA Резултат: 1-2 работни дена.
2.500 ден
Автоматска идентификација на микроорганизми со VITEK MS
Автоматска идентификација на бактерии и габички со апаратот VITEK MS.Автоматизиран mass-спектрометриски идентификациски систем кој користи (MALDI-TOF) технологија.
620 ден
Автоматизирана идентификација и антибиограм (VITEK MS,VITEK 2 Compact)
Автоматска идентификација на бактерии и габи со апаратот VITEK MS и автоматски антибиограм со апаратот VITEK 2 Compact.VITEK MS е Автоматизиран mass-спектрометриски идентификациски систем кој користи (MALDI-TOF) технологија.Vitek 2 Compact е на принцип на биохемиски реакции и користи напредна колориметрија.
550 ден
Примерок за миколошко испитување
Културелно и автоматизирана идентификација со VITEK MS на патогени и условно патогени квасници и мувли.Со метод на засадување на примерокот на соодветни хранителни подлоги за раст на квасници и мувли, причинители на инфекции на кожа,коса и нокти.
700 ден
Брис од рана (бактериолошки и Candida)
Културелно изолирање и автоматизирано докажување со VITEK MS на патогени,условно патогени аеробни/анаеробни бактерии, квасници(Candida) и автоматизиран антибиограм со инструментот VITEK 2 Compact.Со метод на засадување на брисот од рана на соодветни хранителни подлоги за раст на аеробни/анаеробни бактерии и квасници причинители на инфекција на рана.
1.100 ден
Примерок од дрен ,канила и катетер (бактериолошки и Candida)
Културелно и автоматизирано изолирање со VITEK MS на патогени,условно патогени аеробни/анаеробни бактерии и квасници(Candida) и автоматизиран антибиограм со VITEK 2 Compact за резистентни бактерии.Културелно се докажуваат бактериски/габични микроорганизми присутни на дрен/канила кои можат да доведат до инфекција на рана/сепса.
1.000 ден
Брис од кожа (бактериолошки и Candida)
Културелно изолирање и автоматизирано докажување со VITEK MS на патогени, условно патогени аеробни бактерии и квасници(Candida).Со метод на засадување на брисот од кожа на соодветни хранителни подлоги за раст на бактерии/габички причинители на инфекции на кожата.
750 ден
Na (Натриум) - серум/урина
За тестот: Натриум е електролит кој е неопходен за нормално функционирање на телото, а особено за нормално функционирање на нервите и мускулите. Натриумот заедно со другите електролити (хлориди, калиум и бикарбонати) учествува во регулирањето на ацидо - базниот статус и балансот на водата во организмот. Натриумот се одредува кај лица кои прават рутински лекарски преглед (кога се одредува заедно со хлориди, калиум и бикарбонати), кај лица кои имаат симптоми на недостаток на течност - дехидрација (поради повраќање, дијареа, зголемено потење или зголемено мокрење), симптоми на вишок течност (големи отоци поради болести на срцето, бубрезите, црниот дроб, надбубрежната жлезда и сл.), како и кај лица кои имаат проблеми со крвниот притисок. Потребен материјал: Венска крв. Урина (единечен примерок, 24 часовна урина). Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. 24 часовна урина - Види - “Подготовка на пациентот за правилно земање на примерок”. Метод: ISE Резултат: Истиот ден.
150 ден
K (Калиум) - серум/урина
За тестот: Калиумот се одредува кај луѓе кои се подложени на рутински медицински преглед (кога се определува заедно со натриум и хлориди), кај луѓе кои имаат знаци и симптоми на мускулна слабост или неправилна работа на срцето, кај луѓе кои примаат терапија или кои имаат болест која може да влијае на калиумот (болести на бубрезите, хипертензија). Потребен материјал: Венска крв. Урина (единечен примерок, 24 часовна урина). Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. 24 часовна урина  - Види - “Подготовка на пациентот за правилно земање на примерок”. Метод: ISE Резултат: Истиот ден.
150 ден
Cl (Хлориди) - серум/урина
За тестот: Хлоридите се користат како помош при дијагностицирање и следење на голем број нарушувања кои влијаат на ацидо - базниот статус и водениот баланс во телото, што резултира со намалено или зголемено ниво на хлорид. Хлоридите се препорачува да се испитуваат при рутински медицински преглед (кога се определуваат заедно со натриум, калиум и бикарбонати), кај луѓе кои имаат знаци и симптоми на болести (срце, бубрези, надбубрежни жлезди, итн.) кои можат да доведат до нерамнотежа на електролити, како како и за следење на успешноста на терапијата на овие болести. Потребен материјал: Венска крв. Урина (единечен примерок, 24 часовна урина). Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. 24 часовна урина - Види - “Подготовка на пациентот за правилно земање на примерок”. Метод: ISE Резултат: Истиот ден.
150 ден
Ca (Калциум вкупен) - серум/урина
За тестот: Вкупниот калциум се користи за дијагностицирање и следење на голем број болести (на коски, бубрези, тироидни и паратироидни жлезди и гастроинтестинален тракт) кои доведуваат до намалени или зголемени нивоа на калциум. Потребен материјал: Венска крв. 24 часовна урина. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. 24 часовна урина - Види - “Подготовка на пациентот за правилно земање на примерок”. Метод: ISE Резултат: Истиот ден.
150 ден
Ca (Калциум јонизиран) - серум/урина
За тестот: Кај луѓето кои имаат многу ниско или многу високо ниво на вкупен калциум, како и кај критично болните, истовремено се одредува и нивото на јонизиран калциум. Потребен материјал: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: ISE Резултат: Истиот ден.
300 ден
Mg(Магнезиум)
За тестот: Магнезиумот се испитува кај луѓе кои имаат симптоми на ниско или високо ниво на магнезиум во крвта (срцеви аритмии, слабост, раздразливост), кај луѓе кои имаат нарушено ниво на калциум или калиум, како и кај луѓе кои примаат магнезиум сулфат за следење на успешност на терапијата (особено кај трудници со прееклампсија). Потребен материјал: Венска крв. 24 часовна урина. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. 24 часовна урина - Види - “Подготовка на пациентот за правилно земање на примерок”. Метод: ISE Резултат: Истиот ден.
120 ден
P(Фосфор)
За тестот: Неорганските фосфати се испитуваат кај лица со болести на коските (вклучувајќи остеопороза и остеомалација), болести на бубрезите и паратироидните жлезди, кај лица кои страдаат од малигни заболувања, како и кај лица кои периодично земаат додатоци на калциум или фосфат за да го следат успехот на терапија, кога се определува заедно со витамин Д, PTH и калциум. Потребен материјал: Венска крв. 24 часовна урина. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. 24 часовна урина - Види - “Подготовка на пациентот за правилно земање на примерок”. Метод: ISE Резултат: Истиот ден.
120 ден
Li (Литиум)
За тестот: Тестот се користи за следење на терапијата на пациенти со биполарни нарушувања, вклучувајќи повторливи епизоди на манија и депресија, како и за проценка на токсичноста на литиум. Потребен материјал: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: PHO Резултат: 2-3 работни дена.
650 ден
Cu(Бакар)
За тестот: Бакарот се одредува кај луѓе кои имаат знаци и симптоми на Вилсонова болест (кога се одредува и церулоплазмин), како и периодично за луѓе кои имаат ниски или високи нивоа на бакар за да се следи успехот на терапијата. Потребен материјал: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: PHO Резултат: Истиот ден.
600 ден
Zn(Цинк)
За тестот: Цинкот се испитува кај луѓе кои се на долготрајна парентерална исхрана, луѓе кои имаат болести на дигестивниот тракт (улцеративен колитис, Кронова болест, регионален ентеритис, спру, интестинален бајпас), цироза на црниот дроб, малигни заболувања, изгореници, како и кај луѓе на кои им е дијагностицирано ниско ниво на цинк за да се следи успехот од терапијата. Потребен материјал: Венска крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброк. Метод: PHO Резултат: Истиот ден.
600 ден
GGT (Гама глутамат транспептидаза)
За тестот: GGT е најзастапена во црниот дроб, бубрезите, срцето и мозокот. Зголемени вредности се јавуваат при заболувања и оштетувања на црниот дроб, воспалувања на панкреасот, акутен миокарден инфаркт и др. Примерок: Венска крв. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Метода: PHO Резултат: Истиот ден.
150 ден
α-Амилаза (серум/урина)
За тестот: α-Амилазата ја катализира разградбата на скробот и гликогенот од храната до малтоза. Ја има во плунката и секретот на панкреасот, во црниот дроб, јајцеводите и мускулите. Најважна примена на α-амилазата е во дијагноза на акутниот панкреатит, кога вредностите се многу покачени. Примерок: Венска крв. 24 часовна урина. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. 24 часовна урина - Види - “Подготовка на пациентот за правилно земање на примерок”. Метода: PHO Резултат: Истиот ден.
250 ден
LDH (Лактат дехидрогеназа)
За тестот: LDH е широко застапен во организмот. Зголемена активност на овој ензим посочува на степенот на оштетување на клетките. Значајно зголемување се јавува при оштетувања на срцевиот мускул, некои хематолошки заболувања и друго. Примерок: Венска крв. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Метода: PHO Резултат: Истиот ден.
150 ден
CK (Креатин киназа)
За тестот: СК има три изоензими застапени во срцевиот мускул, мускулите и мозокот. Зголемена активност се јавува при оштетување на соодветните ткива и органи. Примерок: Венска крв. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Метода: PHO. Резултат: Истиот ден.
150 ден
Липаза
За тестот: Липазата ги разградува мастите од храната и овозможува нивна апсорбција во цревата. Најзастапена е во усната празнина, панкреасот и желудникот. Нејзиното одредување има значење  во дијагностицирање и мониторинг на заболувања на панкреасот. Примерок: Венска крв. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Метода: PHO Резултат: Истиот ден.
400 ден
ACP-Кисела фосфатаза
За тестот: АСР е најзастапена во простатата. Одредувањето на овој ензим има клиничко значење во дијагноза и мониторинг на заболувања на простата, како и следење на ефектот од примената терапијата. Примерок: Венска крв. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Метода: PHO. Резултат: Истиот ден.
150 ден
ALP (Алкална фосфатаза)
За тестот: ALP е најприсутна во епителот на тенкото црево, коските, црниот дроб, бубрежните тубули, леукоцитите. Зголемени вредности се јавуваат при застој на жолчните патишта, болести на коските и црниот дроб. Физиолошко зголемување имаат трудниците во третиот триместар. Примерок: Венска крв. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Метода: PHO Резултат: Истиот ден.
120 ден
AST (Аспартат аминотрансфераза)
За тестот: AST е ензим од групата на трансаминази кој го катализира реверзибилниот транспорт на α-амино групата меѓу аспартатот и глутаматот. Присутен е во црниот дроб, срцето, скелетните мускули, бубрезите, мозокот и во еритроцитите. AST и ALT, како и нивниот сооднос AST/ALT претставуваат биомаркери за функцијата на црниот дроб. Примерок: Венска крв. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Метода: PHO Резултат: Истиот ден.
120 ден
ALT (Аланин аминотрансфераза)
За тестот. ALT има зголемени вредности при оштетување на црниот дроб, вирусен хепатит, болести на панкреас и акутен миокарден инфаркт. Примерок: Венска крв. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Метода: PHO Резултат: Истиот ден.
120 ден
Молекуларна детекција на 6 вирусни патогени во гастроинтестинален тракт (norovirus G1, norovirus G2, astrovirus, rotavirus, adenovirus и sapovirus)
4.500 ден
ENTEROFLOR KIDDY - молекуларен тест за генотипизација на 43 специфични таргети – микроорганизми во детскиот интестинален микробиом
Enteroflor Kiddy – диференцијација и генотипизација на 43 специфични таргети – 99,9% од микроорганизмите во детскиот интестинален микробиом Enteroflor Kiddy претставува модерно револуционерно дијагностичко отркитие и решение базирано на фундаментално определување на статусот на интестинална микрофлора кај децата. Детството е период на формирање на интестиналниот микробиом. Динамиката на формирање на интесиналниот микробиом зависи од формирањето на плодот, типот на породувањето, типот на хранењето и употребата на антибиотици, па затоа и неговиот состав може да се разликува кај деца на иста возраст. Зошто вашиот педијатар треба да го препорача Enteroflor Kiddy? Сооднос помеѓу нормалниот и опортунистичкиот микробиом во примерок Разновидност на интестинален микробиом Број на бифидобактерии и лактобацили Типизација на видови бифидобактерии и број на квасни габи Фактори на патогеност и резистенција на антимикробни агенси: mecA, srr2, tcd A, tcdB. Кога да се направи Enteroflor Kiddy? При долготрајни интестинални нарушувања предизвикани од микроорганизам Интестинална дисфункција кај деца со имуносупресивна терапија, хемотерапија, и хормонална терапија Алергиски заболувања Интолеранција на мајчино млеко и хранење со адаптирано млеко Чести акутни респираторни инфекции Чести габични инфекции Тип на примерок за испитување: Фецес и мекониум Enteroflor Kiddy се препорачува кај дечиња од 0-14 години.
7.800 ден
Копрокултура (Salmonella spp, Shigella spp, Campylobacter spp)/Брис од ректум
Културелно изолирање и автоматизирано докажување со VITEK MS на цревнопатогените бактерии Salmonella spp,Shigella spp и Campylobacter spp со метод на засадување на фецесот/брис од ректум на хранителни подлоги за раст на Salmonella spp,Shigella spp и Campylobacter spp кои се причинители на инфекции на цревата.
900 ден
Фецес за Clostridium difficile (A/B toxin)
Брз (имунохроматографски) тест за детекција на присуството или отсуство на токсинот (A/B)на бактеријата Clostridium difficile.
1.000 ден
Фецес за антиген на Helicobacter pylori
Брз (имунохроматографски) тест за детекција на присуство или отсуство на антиген на Helicobacter pylori.
900 ден
Фецес за Rota virus и Adeno virus
Брз(имунохроматографски) тест за детекција на присуство или отсуство на антигенот на Rota и Adeno virus во фецес.
900 ден
Фецес за јајченца на паразити
Микроскопска идентификација на јајченца на паразити(хелминти) во фецес.
1.100 ден
Фецес за Giardia lamblia
Микроскопска идентификација на цисти на Giardia lamblia во фецес.
700 ден
Целофански отисок за Entеrobius vermicularis
Микроскопска идентификација на јајченца на Entеrobius vermicularis
500 ден
Примероци (фецес,урина и др) за Candidа.
Културелно изолирање и докажување на условно патогените квасници Candida spp.Со засадување на различни примероци на хранителниподлоги соодветни за раст и идентификација на квасници (Candida).
300 ден
Фецес за Giardia lamblia и Crуptosporidium
Брз (имунохроматографски тест) за детекција на присуство или отсуство антигенот на Giardia lamblia и Crуptosporidium.
950 ден
Генетски тест за детекција на полиморфизми асоцирани со интолерантност на лактоза
Лактозата е шеќер кој се наоѓа во млекото и сочинува околу 99% од сите јаглени хидрати во млекото. Под влијание на лактазата во дигестивниот тракт, лактозата се дели на гликоза и галактоза, тоа се случува откако овие моносахариди се апсорбираат. Ако во цревата има премногу несварена лактоза (активноста на разделувачката лактаза е намалена), и има доволно бактерии од млечна киселина, тогаш несварената лактоза предизвикува вода да се движи од телото во цревната празнина, што резултира со течна столица (дијареа), болка, татнеж и надуеност. Оваа состојба се нарекува дефицит на лактаза или нетолеранција на лактоза. Китот за генотипизација за интолеранција на лактоза е наменет за откривање и алелна дискриминација на генетските полиморфизми поврзани со наследна нетолеранција на лактоза. Индикации за генетска анализа: • Испитување на доенчиња со сомневање за вродена нетолеранција на лактаза; • Диференцијална дијагноза на нетолеранција на лактоза и други гастроинтестинални заболувања кај деца постари од една година и кај возрасни. Примерок: периферна крв Детектиран полиморфизам: MCM6: -13910 T>C
2.000 ден
Генетски тест за детекција на полиморфизми асоцирани со интолерантност на лактоза и фруктоза
Лактозата е шеќер кој се наоѓа во млекото и сочинува околу 99% од сите јаглени хидрати во млекото. Под влијание на лактазата во дигестивниот тракт, лактозата се дели на гликоза и галактоза, тоа се случува откако овие моносахариди се апсорбираат. Ако во цревата има премногу несварена лактоза (активноста на разделувачката лактаза е намалена), и има доволно бактерии од млечна киселина, тогаш несварената лактоза предизвикува вода да се движи од телото во цревната празнина, што резултира со течна столица (дијареа), болка, татнеж и надуеност. Оваа состојба се нарекува дефицит на лактаза или нетолеранција на лактоза. Китот за генотипизација за интолеранција на лактоза е наменет за откривање и алелна дискриминација на генетските полиморфизми поврзани со наследна нетолеранција на лактоза. Индикации за генетска анализа: • Испитување на доенчиња со сомневање за вродена нетолеранција на лактаза; • Диференцијална дијагноза на нетолеранција на лактоза и други гастроинтестинални заболувања кај деца постари од една година и кај возрасни. Наследна нетолеранција на фруктоза е состојба која влијае на способноста на лицето да го разградува шеќерот фруктоза. Фруктозата е едноставен шеќер кој се наоѓа првенствено во овошјето. Засегнатите поединци развиваат знаци и симптоми на нарушување во детството кога во исхраната се внесуваат овошје, сокови или друга храна што содржи фруктоза. По внесувањето на фруктоза, лицата со наследна нетолеранција на фруктоза може да доживеат гадење, надуеност, абдоминална болка, дијареа, повраќање и низок крвен шеќер (хипогликемија). Засегнатите доенчиња може да не успеат да растат и да добијат тежина со очекуваната стапка (неуспех да напредуваат). Оваа состојба се наследува во автозомно рецесивен модел, што значи дека и двете копии на генот во секоја клетка имаат мутации. Родителите на поединец со автозомно рецесивна состојба носат секој од нив по една копија од мутираниот ген, но тие обично не покажуваат знаци и симптоми на состојбата. Генот одговорен за ова заболување е ALDOB генот кој дава инструкции за создавање на ензимот алдолаза Б. Овој ензим е еден од групата од три ензими на алдолаза кои се одговорни за разградување на одредени молекули во клетките низ телото. Примерок: периферна крв Детектиран полиморфизам за лактоза: MCM6: -13910 T>C, Детектирани мутации за фруктоза: ген ALDOB: A149P, A174D, N334K (според нова номенклатура: А150P А175D, N335K)
5.500 ден
Генетски тест за детекција на полиморфизми асоцирани со нарушување во метаболизмот на калциум (VDR рецептор)
Китот за генотипизација рецепторот на витамин Д вклучен во метаболизмот на калциум е наменет за откривање и алелна дискриминација на генетските полиморфизми поврзани со наследен ризик од нарушување на размената на калциум. Индикации за генетски тест: • Припадност на ризичната група; • Фамилијарна природа на болеста; • Атипичен / ран почеток на болеста; • Толеранција на терапија. Примерок: периферна крв Детектиран полиморфизам: VDR: 283 A>G (Bsml)
2.000 ден
Генетски панел за тромбофилија за истовремена детекција на 8 полиморфизми
2.000 ден
Генетски панел за метаболизам на фолат за истовремена детекција на 4 полиморфизми
1.200 ден
Генетски тест за детерминирана интолеранција кон глутен - Целијакија - 10 таргети од HLA системот - HLA DQA1 и HLA DQB1
Сензитивност на глутен или интолеранција кон глутен е имунолошка реакција на глутен, протеин кој се наоѓа во житни култури. Интолеранцијата на глутен е автоимуна состојба може да биде асоцирана со гастроинтестинални пореметувања со следната симптоматологија: надуеност, констипација, дијареа, дистензија, стомачна болка, губење на тежината, повраќање и сл. Симптомите најчесто се појавуваат после 2 часа од консумација на храна богата со глутен. Покрај споменатите може да се вклучени и негастроинтестинални пореметувања како херпетиформен дерматитис, хроничен замор, болки и воспаление на зглобовите, мигрени, депресија, низок раст, забавен развој, остеопороза/ остеопенија, Fe-дефицитарна анемија, недостаток на витамини, задоцнет пубертет, промени на забната глеѓ и др. Дијагностицирањето на интолеранцијата кон глутен може да биде доста предизвикувачко и опфаќа повеќе тестирања кои вклучуваат: 1. Позитивен серолошки тест за целијакија додека се внесува храна богата со глутен 2. Карактеристични хистолошки наоди при биопсијата на тенкото црево и 3. Генетско тестирање. Генетското тестирање опфаќа HLA молекуларната типизација која е важна алатка за детектирање на индивидуи кои се генетски подложни на целијакија. Хаплотипот на хуманиот леукоцитен антиген (HLA) DQ2 или DQ8 се идентификува со молекуларно генетско тестирање во кое се вклучени 10 маркери присутни на HLADQA1 и HLADQB1. Хаплотиповите кои носат зголемена предиспозиција на интолеранција кон глутен се DQ2 во кој спаѓаат HLADQA1*0501 и HLADQB1*0201 и DQ8 во кој спаѓаат HLADQA1*0301 и HLADQB1*0302. Доколку се истите присутни кај тестираната индивидуа, предиспозицијата на интолеранција кон глутен е зголемена. Примерок за анализа:периферна крв.
4.500 ден
Генетски тест за микроделеции во Y хромозомот поврзани со азооспермија и наследна форма на машка неплодност - AZF microdeletions - 14 таргети
Неплодноста се дефинира како неуспех да се зачне кај пар кој се обидува да се репродуцира во период од една до две години без зачнување. Приближно 15 проценти од паровите се неплодни, а меѓу овие парови, неплодноста со машки фактор е одговорна за приближно 50 проценти од причините. Машката неплодност е мултифакториелен синдром кој опфаќа широк спектар на нарушувања. Кај повеќе од половина од неплодните мажи, причината за нивната неплодност е непозната (идиопатска) и може да биде вродена-генетска или стекната. Во генетските фактори се вбројуваат микроделециите на Y хромозомот во AZF регионот. Биотек лабораторија го воведе молекуларниот тест за детекција на микроделеции во AZF регионот на Y хромозомот поврзани со азооспермија. Панелот вклучува 13 неполиморфни маркери кои овозможуваат откривање делеции во трите локуси AZFa AZFb и АZFc на AZF регионот на Y хромозомот (sY134, sY242, sY142, sY255, sY615, sY254, sY1125, sY84, sY1197, sY86, sY1206, sY127, sY1291), како и маркер на SRY генот кој го кодира Y протеинот кој го одредува полот. На сите парови кои се борат со стерилитет и во својата фамилијарна историја имаат присуство на машка неплодност се препорачува да го направат овој тест. Со резултатите добиени од тестот ќе се изврши откривање на причината за појавата на неплодноста кај мажите. Доколку станува збор за генетска промена, се пристапува кон соодветен избор за третман на состојбата. Воедно откривањето на микроделециите на Y хромозомот овозможуваат навремена превенција од раѓање на дете со одредени абнормалности, појава на азооспермија и Синдром на Сертолиеви клетки. За машката неплодност покрај генетската конституција, голем дел придонесува и животниот стил на човекот. Примерок за анализа:периферна крв.
4.000 ден
Генетски тест за рак на дојка - 7 мутации во BRCA1 и 1 мутација во BRCA2
Наследниот карцином на дојка и јајниците е поврзан со појава на мутации во BRCA1 и BRCA2 гените. Специфично наследените мутации во BRCA1 и BRCA2 гените го зголемуваат ризикот за појава на рак на дојка и кај двата пола (жени и мажи), рак на јајниците (вклучувајќи рак на фалопиевите туби и примарни перитонеални карциноми) и во помала мера други видови на рак, како што е рак на простата, рак на панкреасот и меланом, првенствено кај индивидуи со BRCA2 патогена варијанта. Ризикот од развој и појава на канцер варира во зависност од тоа дали истиот е предизвикан од BRCA1 или BRCA2 патогена варијанта. Карциномите на дојка и јајници кои се асоцирани со мутации во овие гени имаат тенденција за појава во помлада возраст споредено со карциномите кои не се со наследна историја. Mолекуларниот тест за овозможува детекција на седум мутации на BRCA1 генот (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT , 300 T>G (Cys61Gly) и 2080delA) и една мутација на BRCA2 генот (6174delT). Овој тест овозможува навремено откривање на причинителот за појава на карцином на дојка и јајници и благоврмено следење на здравствената состојба кај тестираната индивидуа. Сите пациенти кои имаат фамилијарна историја за појава на болеста, жени над 50 годишна возраст, историја на абнормални биопсии на дојките со хистопатолошки наод кој наведува на појава на малигнитет, потоа појава на прва менструација пред 12 години или навлегување во менопаузален период по 55та година во животот, пациенти кои немале деца или првото дете го добиле по 35та година во животот, изложеност на радијација, користење на постменопаузална хормонска заменска терапија, се советуваат да го направат овој тест за навремена превенција и откривање на болеста. Примерок за анализа:периферна крв.
4.500 ден
Генетски панел за остеопороза за истовремена детекција на 16 полиморфизми
Остеопорозата е прогресивна системска скелетна болест која се карактеризира со намалување на густината и нарушена микроархитектура на коскеното ткиво. Тоа е придружено со намалена јачина на коските и висок ризик од фрактури. Во некои случаи, и покрај присуството на нормална коскена минерална густина кога се мери, може да има нарушувања во микроархитектурата на коските што доведува до зголемена кршливост. Оваа ситуација може да доведе до потценување на ризикот од остеопороза и опасни фрактури. Поради ова, се повеќе внимание се посветува на откривање на генски полиморфизми (SNP), поврзани со остеопороза. Тестот е наменет за откривање на 16 генетски полиморфизми поврзани со наследен ризик од остеопороза и фрактури на коските. Кои се индикациите за генетска анализа: • Остеопороза, кршливост и патолошки фрактури кај блиски роднини; • Ендокрини нарушувања кои водат до менструални нарушувања, болести на дигестивниот систем, циркулаторниот систем и други; • Лекови (глукокортикоиди); • Доколку постојат не-генетски фактори на ризик за остеопороза: постменопауза, мала тежина, слаба физичка активност, слаба градба на телото, недостаток на 25-хидрокси витамин Д3, вклучително и храна, зголемена потрошувачка на кафе, лоши навики (алкохол, тутун); • Индивидуална нетолеранција на лактоза (млечни производи). Примерок за анализа: периферна венска крв.
5.800 ден
Генетски панел за хипертензија за истовремена детекција на 9 полиморфизми
Мултифакторијалните нарушувања или болестите со наследна предиспозиција се предизвикани од интеракција на одредени комбинации на алели од различни локуси и специфични фактори на животната средина. Мултифакторни болести вклучуваат хипертензија, мозочен удар, тромбоза, повеќето кардиоваскуларни заболувања и тумори. Хипертензијата е збир на состојби кои се поврзани со долгорочно зголемување на притисокот во артериите. Хипертензијата е најчеста болест кај возрасната популација во развиените земји. Откривањето на генетските полиморфизми во гените на клучните регулациони фактори на кардиоваскуларниот систем, особено поврзани со функционирањето на системот ренин-ангиотензин (RAS), станува се поважна и поитна задача. Кои се индикациите за генетска анализа: Исхемична срцева болест (ИСБ); Акутен миокарден инфаркт; Мозочен удар; Дијабетична нефропатија; Венски тромбоемболизам; Нарушувања на функцијата на плацентата; Нарушувања на микроциркулацијата и васкуларниот тонус; Дијабетес; Избор на лекови за хипертензија; Пушење. Биотек лабораторија го воведе тестот наменет за откривање на 9 генетски полиморфизми поврзани со кардиоваскуларни нарушувања. Употребениот метод на PCR во реално време ги дискриминира алелите и на тој начин обезбедува информации за генотипот што помага да се процени генетската позадина на моменталната клиничка состојба или да се проценат шансите за развој на болеста. Примерок за анализа: периферна венска крв. Анализирани гени и полиморфизми: ADD1: 1378 G>T (Gly460Trp);AGT: 704 T>C (Met235Thr); AGT: 521 C>T (Thr174Met); AGTR1: 1166 A>C; AGTR2: 1675 G>A; CYP11B2: -344 C>T; GNB3: 825 C>T; NOS3: -786 T>C;NOS3: 894 G>T (Glu298Asp)
3.500 ден
Гликоза
За тестот: Гликозата е најважен извор на енергија во организмот. При нејзино разградување се ослободува голема количина на енергија неопходна за сите витални процеси, особено за функцијата на мозокот кој е исклучиво зависен од гликозата. Варирања на гликозата може да доведат до различни физички и психички промени во организмот. Намаленото ниво на гликоза во крвта (хипогликемија) го компромитира снабдувањето на организмот со енергија, кое  се манифестира со чувство на глад, малаксаност, зголемено потење, прозевање, тремор и тресење, неконтролирани емоции. Зголеменото ниво на гликоза (хипергликемија) е најчест показател за шеќерна болест т.е. дијабет. Примерок: Венска крв. Урина (единечен примерок). Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Метода: PHO Резултат: Истиот ден.
120 ден
HbA1c (Гликолизиран хемоглобин)
За тестот: HbA1c е форма на хемоглобин кој се врзува со гликозата. Служи како маркер за одредување на просечното ниво на гликоза во крвта во текот на претходните 3 месеци (животен век на црвените крвни клетки). Одредувањето на HbA1c се препорачува да се направи најмалку два пати годишно кај пациенти кои имаат регулирана гликемија, додека кај оние со покачени вредности на гликоза (дијабетичари), на секои 3 месеци. Примерок: Венска крв. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Метода: TURB Резултат: Истиот ден.
650 ден
Инсулин
За тестот: Инсулинот е хормон кој го лачи панкреасот при внес на јаглени хидрати, битен во регулација на гликозата и распределување на истата според енергетските потреби. Неговото одредување е клинички значајно при дијагноза на ран стадиум на дијабет тип I, хиперинсулинемија, хипогликемија, заболувања на бубрезите и други патолошки состојби. Примерок: Венска крв. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Метода: CLIA Резултат: Истиот ден.
1.000 ден
C PEPTID
За тестот: С пептидот се создава при ослободување на инсулин во крвотокот. Тестот се користи за проценка на продукцијата на инсулин во панкреасот, како и за дијагноза на хипогликемија (ниско ниво на глукоза во крв). Се одредува кај лица со дијабет за проценка дали треба во терапијата да се вклучи инсулин, кај лица на инсулинска терапија дали да се вклучи инсулинска пумпа, како и кај оние кои имаат симптоми на хипогликемија. Примерок: Венска крв. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Метода: CLIA Резултат: 2-3 работни дена.
1.500 ден
ОГТТ (Глукоза толеранс тест)
За тестот: OGTT е битен за дијагноза на гестациски дијабет во бременост, потврда  на дијабет и интолеранција на гликоза. Со неколкукратно одредување на гликозата во крвта на гладно, а по оптеретување со гликозен раствор,  се прати нејзината концентрацијата во крвта во одредени временски интервали Примерок: Венска крв. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Види - “Подготовка на пациентот за правилно земање на примерок”. Метода: PHO. Резултат: Истиот ден.
600 ден
Инсулин-ОГТТ (Инсулин глукозо толеранс тест)
За тестот: Со оваа анализа се утврдува одговорот на организмот при оптоварување со раствор на глукоза, кој се внесува по орален пат. Тестот ОГТТ со Инсулин е модифициран тест, кај кој покрај концентрацијата на глукоза се мери и концентрацијата на инсулин во исто време (три мерења), како би добиле посеопфатен одговор на метаболизмот на глукоза кај пациентот. Овој тест се користи најчесто за дијагностицирање на дијабет тип II, гестациски дијабет и интолеранција на глукоза. Примерок: Венска крв. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Види - “Подготовка на пациентот за правилно земање на примерок”. Метода: PHO/CLIA Резултат: Истиот ден.
3.100 ден
HOMA индекс (Инсулинска резистенција)
За тестот: Тест за инсулинска резистенција кој опфаќа одредување на концентрација на глукоза и инсулин во крв. Вредноста на HOMA индексот (Homeostasis Model Assesment of Insulin Resistance) служи за проценка  на функцијата на бета клетките на панкреасот (кои го лачат инсулинот) и степенот на инсулинска резистенција. Високи вредности на HOMA индексот се директно во корелација со степенот на инсулинска резистенција, а ниски вредности на HOMA индексот значат нормална осетливост на инсулин. Битен факт е дека инсулинската резистенција е реверзибилна, што значи дека е можно да се повлече и да се спречи понатамошен напредок на болеста предијабет или инсулин – зависен дијабет (тип 2), со навремена дијагноза! Примерок: Венска крв. Подготовка: Примерокот се зема наутро после 10 - 12 часовно гладување. Метода: PHO/CLIA Резултат: Истиот ден.
1.200 ден
CRP (Ц реактивен протеин)
За тестот: CRP се определува кај луѓе кај кои постои сомневање дека имаат акутно воспаление поради тешка бактериска или габична инфекција, малигнитет, операција или компликации на основната болест (автоимуни заболувања), за да се следи текот на болеста и да се следи одговорот на терапијата. Примерок: Венска крв. Капиларна крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: TURB Резултат: Истиот ден.
300 ден
PCT (Прокалцитонин )
За тестот: РСТ е прохормон кој најчесто се создава во телото како одговор на бактериски инфекции. Се користи како помош при дијагностицирање на сепса кај критично болни пациенти кога клиничката слика не е јасна, како помош за диференцијација на бактериски од небактериски инфекции и при следење на антибиотската терапија и донесување одлука за прекинување на истата. Примерок: Венска крв. Капиларна крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: TURB Резултат: Истиот ден.
1.500 ден
ASO (Антистрептолизин О)
За тестот: АЅО се антитела кои се појавуваат против стрептолизин О, еден од токсините што се лачат од стрептококите од групата А. АSО се испитува кај пациенти кои имаат знаци и симптоми кои укажуваат на ревматска треска (висока температура, отечени и болни зглобови, болка во градите, замор, отежнато дишење) или гломерулонефритис (оток, темна урина, мала количина на урина, висок крвен притисок, замор), особено ако на симптомите им претходела стрептококна инфекција која не била адекватно третирана. Примерок: Венска крв. Капиларна крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: TURB Резултат: Истиот ден.
330 ден
RF (Реуматоиден фактор)
За тестот: RF се определува кај луѓе кои имаат знаци и симптоми на ревматоиден артритис, како и кај луѓе кои веќе ја имаат болеста со цел следење на  текот на болеста. Примерок: Венска крв. Капиларна крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: TURB Резултат: Истиот ден.
330 ден
IgG (Имуноглобулин G)
За тестот: Имуноглобулините се протеини синтетизирани од плазма клетки, специфични клетки на имунолошкиот систем, како одговор на изложеност на различни микроорганизми (бактерии, вируси, габи итн.), а понекогаш и како одговор на изложеност на други супстанции кои телото ги препознава како туѓи. Примерок: Венска крв. Капиларна крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: TURB Резултат: Истиот ден.
500 ден
IgM (Имуноглобулин M)
За тестот: Имуноглобулините се протеини синтетизирани од плазма клетки, специфични клетки на имунолошкиот систем, како одговор на изложеност на различни микроорганизми (бактерии, вируси, габи итн.), а понекогаш и како одговор на изложеност на други супстанции кои телото ги препознава како туѓи. Примерок: Венска крв. Капиларна крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: TURB Резултат: Истиот ден.
500 ден
C3 (Комплемент3)
За тестот: Комплементите се испитуваат кај лица кои се подложни на чести бактериски инфекции, кои имаат често и необјаснето воспаление или отекување на делови од телото, кои се сомневаат дека имаат автоимуно нарушување и лица со веќе познато нарушување на комплементот за следење на текот на болеста и/или успехот на терапијата. Примерок: Венска крв. Капиларна крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: TURB Резултат: Истиот ден.
650 ден
C4 (Комплемент4)
За тестот: С4 е дел од комплементарниот систем на организмот. Најчесто се одредува кај реакции на акутната фаза и кај одредени малигни заболувања, кај акутен системски лупус, ран гломерулонефритис, имунокомплексна болест, криоглобулинемија и при вроден дефицит на C4 комплемент. Примерок: Венска крв. Капиларна крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: TURB Резултат: Истиот ден.
650 ден
Интерлеукин 6 (IL-6)
За тестот: IL-6 е протеин чие производство се зголемува во телото како одговор на инфекции и повреди на ткивото. Анализата на интерлеукин 6 е корисна при евалуација на пациенти сомнителни за системска инфекција, локализирана инфекција (особено инфекција на зглобовите), хронични воспалителни нарушувања, како што се ревматоиден артритис, системски лупус еритематозус, анкилозен спондилитис или воспалителна болест на цревата. Кај обезните луѓе, нивото на IL-6 во крвта е повисоко во споредба со луѓето со нормална телесна тежина. Губењето на вишокот телесна тежина го намалува и нивото на IL-6. Исто така, покаченото ниво на IL-6 е поврзано со резистенција на инсулин и ризик од развој на дијабетес мелитус тип 2, како и системски форми на јувенилен ревматоиден артритис. Примерок: Венска крв. Капиларна крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: TURB Резултат: Истиот ден.
1.200 ден
IgA (Имуноглобулин A)
За тестот: Имуноглобулините се протеини синтетизирани од плазма клетки, специфични клетки на имунолошкиот систем, како одговор на изложеност на различни микроорганизми (бактерии, вируси, габи итн.), а понекогаш и како одговор на изложеност на други супстанции кои телото ги препознава како туѓи. Примерок: Венска крв. Капиларна крв. Подготовка: Претходна подготовка не е потребна, пожелно е примерокот да не се зема веднаш по оброкот. Метод: TURB Резултат: Истиот ден. Резултат: Истиот ден.
500 ден
FEMOFLOR Screen - молекуларен тест за докажување на сексуално преносливи патогени кај жени
Составот на вагиналниот микробиом е сложен динамичен систем, кој во секое време е под влијание на многу ендогени и егзогени фактори, вклучително возраст, сексуално однесување и акушерска историја, хормонален статус и хормонални нарушувања, употреба на терапија за замена на хормони и комбинирани орални контрацептиви, антибиотска терапија и присуство на екстрагенитална патологија. Статусот на составот на вагиналниот микробиом има сериозно влијание врз одржувањето на репродуктивната функција и како последица на квалитетот на животот на жените. Femoflor ® Screen е наменет за проучување на вагиналната микробиоценоза (конкретно за откривање на патогени, опортунистичка флора и нормална флора и нивна квалитативна и квантитативна евалуација). Китот Femoflor® Screen нуди симултана, сеопфатна дијагностика, користејќи еден биолошки примерок: - квалитативно откривање на патогени на генитоуринарните заболувања кај жените (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitourinary virus). , Херпес симплекс вирус 2, вклучен во развојот на дисбиотски процеси кај урогениталната микробиоценоза); - проценка на составот на микробиотата: урогенитална нормофлора - лактобацили, облигационо-анаеробни микроорганизми - Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., типични за женскиот урогенитален тракт, микоплазми - Mycoplasma sp. римерок: брисеви на епителните клетки од уретрата, цервикалниот канал или постеролатералниот вагинален ѕид
4.500 ден
Молекуларна детекција на Chlamydia trachomatis
Инфекцијата со Chlamydia trachomatis најчесто влијае на органите на репродуктивниот систем. Хламидијалната инфекција може да се појави и со клинички симптоми и без симптоми, но без оглед на присуството на симптоми, истата предизвикува сериозни компликации во форма на репродуктивни нарушувања и развој на машка и женска неплодност. Инфекцијата се пренесува за време на сексуален однос или при раѓање на дете преку заразен генитален тракт. Материјал за анализа: прв млаз од прва утринска урина, течност од простата, ејакулат, брисеви на епителни клетки (од урогениталниот тракт, орофаринксот, ректумот, конјунктивата на окото), во зависност од професионален потреба.
1.500 ден
TNC Complex - Молекуларна детекција на Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis
Меѓу главните предизвикувачи на урогениталните инфекции (сексуално преносливи инфекции) се: Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis и Mycoplasma genitallium. PCR методот овозможува: • Идентификување на етиологијата на инфекцијата; • Одржување на контрола над инфекцијата; • Оценување на ефективноста на третманот. T.vaginalis, N.gonorrhoeae, C.trachomatis Multiplex китот за PCR во реално време е наменет за откривање на Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae и Chlamydia trachomatis ДНК во човечки биолошки примероци со метод на мултиплекс PCR во реално време. Сегашната модификација на методот овозможува истовремено откривање и диференцијација на ДНК на Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis во истата тубичка. Материјал за анализа: урина, брисеви на епителните клетки од уретрата, цервикалниот канал и задниот вагинален свод.
2.900 ден
FEMOFLOR DETECT -молекуларен тест за докажување на дисбиоза и сексуално преносливи патогени кај жени
Составот на вагиналниот микробиом е сложен динамичен систем, кој во секое време е под влијание на многу ендогени и егзогени фактори, вклучително возраст, сексуално однесување и акушерска историја, хормонален статус и хормонални нарушувања, употреба на терапија за замена на хормони и комбинирани орални контрацептиви, антибиотска терапија и присуство на екстрагенитална патологија. Статусот на составот на вагиналниот микробиом има сериозно влијание врз одржувањето на репродуктивната функција и како последица на квалитетот на животот на жените. • Femoflor ® 16 е наменет за проучување на составот на микробиомот на женскиот урогенитален тракт. • Femoflor ® 16 е дизајниран за откривање на ДНК на опортунистички патогени ДНК на Lactobacillus sp. и човечка геномска ДНК (контрола на внесување примероци, SIC) Параметри кои се испитуваат: вкупна бактериска маса, Lactobacillius spp., Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia,Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp.,Leptotrichia spp.,Fusobacterium spp., Megasphera spp.,Veillonella spp.,Dialister spp., Lachnobacterium spp., Clostridium spp., Mobiluncus spp.,Corynerbacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Candida spp., Mycoplasma hominis, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Mycoplasma genitalium Примерок: брисеви на епителните клетки од уретрата, цервикалниот канал или постеролатералниот вагинален ѕид
5.800 ден
Молекуларна детекција на Neisseria gonorrhoeae
Меѓу главните предизвикувачи на урогениталните инфекции (сексуално преносливи инфекции) е и Neisseria gonorrhoeae. Индикации за употреба: симптоми на заразни или воспалителни заболувања на генитоуринарниот тракт, контрола на третман на инфекција предизвикана од Neisseria gonorrhoeae. Материјал за анализа: брисеви од епителни клетки од генитоуринарниот тракт, прв млаз од прва утринска урина, течност од простата, ејакулат.
1.500 ден
STD 9 - Молекуларна детекција на 9 сексуално преносливи микроорганизми (Chlamydia trachomatis,Neisseria gonorrhoeae,Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Gardnerella vaginalis,Ureaplasma urealyticum/parvum, Herpes simplex 1/2)
Меѓу главните предизвикувачи на урогениталните инфекции (сексуално преносливи инфекции) се: Chlamydia Trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitaluim, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyricum/parvum, Gardnerella vaginalis, Herpes simplex 1/2. PCR методот овозможува: • Идентификуваење на етиологијата на инфекцијата; • Одржување на контрола над инфекцијата; • Оценување на ефективноста на третманот. Chlamydia Trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitaluim, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyricum/parvum, Gardnerella vaginalis, Herpes simplex 1/2 Multiplex китот за PCR во реално време е наменет за откривање на Chlamydia Trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitaluim, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyricum/parvum, Gardnerella vaginalis, Herpes simplex 1/2 ДНК во човечки биолошки примероци со метод на мултиплекс PCR во реално време. Материјал за анализа: урина, брисеви на епителните клетки од уретрата, цервикалниот канал и задниот вагинален свод, брис од орофарингеална и конјунктива и др.
4.500 ден
Молекуларна детекција на Herpes Simplex 1/2
Инфекцијата со Херпес вирус претставува хронична рекурентна вирусна болест. Предизвикувачките агенси се херпес симплекс 1 (HSV1) и 2 (HSV2) вирусите.HSV1 се пренесува главно орално, предизвикувајќи инфекција на назолабијалната област, но може да се пренесе и преку орално-генитален контакт, предизвикувајќи аногенитални лезии. HSV2 се пренесува првенствено сексуално, главно предизвикувајќи клинички манифестации на генитален херпес. Покрај тоа, има чести случаи на автоинокулација на инфекцијата.Китот за молекуларна детекција на вирусот на херпес симплекс (HSV-1 и 2) е ин витро ДНК тест, кој е наменет за специфична идентификација на вирусите Херпес симплекс 1 и 2 во човечки биолошки примероци со PCR во реално време.Примерок за анализа: периферни лимфоцити, плунка, урина, гребнатини од уретрата, грлото на матката или постеролатералниот вагинален ѕид.
2.500 ден
UMC complex - Молекуларна детекција на Ureaplasma urealyticum/parvum, Mycoplasma genitalium и Chlamydia trachomatis
Меѓу главните предизвикувачи на урогениталните инфекции (сексуално преносливи инфекции) се: Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis и Mycoplasma genitallium. PCR методот овозможува: • Идентификуваење на етиологијата на инфекцијата; • Одржување на контрола над инфекцијата; • Оценување на ефективноста на третманот. U.urealyticum+parvum/M.genitalium/C.trachomatis Multiplex китот за PCR во реално време е наменет за откривање на Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae и Chlamydia trachomatis ДНК во човечки биолошки примероци со метод на мултиплекс PCR во реално време. Сегашната модификација на методот овозможува истовремено откривање и диференцијација на ДНК на Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium и Chlamydia trachomatis во истата тубичка. Материјал за анализа: урина, брисеви на епителните клетки од уретрата, цервикалниот канал и задниот вагинален свод, брис од орофарингеална и конјунктива и др.
2.500 ден
ANDROFLOR DETECT-молекуларен тест за квантитативна детекција на урогенитална микрофлора и сексуално преносливи патогени кај мажи
Болестите на машкиот генитален тракт се водечка причина за нарушување на репродуктивната функција кај мажите. Облигатните (задолжителните) патогени и вируси се сметаат за главни етиолошки фактори на комбинираниот процес на инфекција и воспаление. Најчесто препознаени патогени се Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, но во последните неколку години има многу пријавени зголемена улога на опортунистички микроорганизми кои предизвикуваат болести: Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Haemophilus, Candidа, итн. Примерок: епителни брисеви од уретра; прва утринска урина – прв млаз; простатична течност; ејакулат; биоптични примероци од простатично ткиво Тестот овозможува брза и точна дијагностика на причинителот и степенот на нарушувањата на микробиолошката флора на урогениталниот тракт Основа за индивидуален и ефикасен третман на пациентот Китот нуди симултана, сеопфатна дијагностика: - квалитативно откривање на патогени на генитоуринарните заболувања кај мажите (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium); - проценка на составот на микробиотата (широк опсег на микроорганизми кои можат да бидат присутни во генитоуринарниот тракт кај мажите како нормобита, како и да бидат причина за заразни и воспалителни заболувања на генитоуринарниот систем: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp. , Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium кластер (Atopobium spp., Olsenella spp., Collinsella spp.), Megasphaera spp. /Veilonella spp. /Dialister spp., Sneathia spp./ Leptotrihia spp.,bacter / Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp., Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp. фамилијата teriaceae / Enterococcus spp., Heamophilus spp., како и габи од родот Candida spp.).
4.500 ден
Молекуларна детекција и квантификација на Hepatitis B вирус
Китот за молекуларна детекција и квантификација на Хепатитис Б вирусот (HBV) е наменет за истражувачки и дијагностички апликации, како и за евалуација на ефикасноста на терапијата. Овој кит претставува ин витро тест за нуклеински киселини (NAT), дизајниран за откривање и пресметување на вирусното оптоварување на нуклеинските киселини од вирусот Хепатитис Б (HBV) во примероците од човечка крвна плазма со помош на методот на квантитативна полимераза верижна реакција во реално време (qPCR). Примерок за анализа: плазма
1.800 ден
Молекуларна детекција на SARS-CoV-2 (Covid-19) и SARS-like coronaviruses
Тестот SARS-CoV-2/SARS-CoV е наменет за откривање на патогените SARS-CoV-2 (COVID-19 вирус, 2019-nCoV) и коронавируси слични на САРС во човечки биолошки примероци со помош на методот на PCR во реално време. Материјал за анализа: назофарингеални брисеви, орофарингеални брисеви, бронхоалвеоларна лаважа, ендотрахеален аспират, назофарингеален аспират, спутум.
2.000 ден
Молекуларна детекција и квантификација на HPV (Human Papilloma virus)
Хуманиот папиломавирус (ХПВ) е имплициран како еден од главните фактори на ризик за развој на цервикална интраепителна неоплазија (CIN) и рак на грлото на матката и неговата дијагностика во моментов се смета за основа за скрининг и превенција на ракот на грлото на матката и претставува дополнување на цитологијата во програмите за скрининг на грлото на матката. HPV QUANT 21 методата претставува молекуларна мултиплекс PCR метода во реално време, која овозможува брза квантификација, генотипизација и диференцијално дијагностицирање на следните високоризични HPV типови HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 и ниско ризичните типови HPV 6, 11 и 44. Примерок за анализа: брис од цервикс, цервикален канал, уретра и кондиломи.
3.500 ден
Молекуларна детекција на SARS-CoV-2 (Covid-19) и Influenza A/B вируси
Тестот SARS-CoV-2/Influenza е наменет за откривање на SARSCoV-2 и инфлуенца А/Б со разлика помеѓу инфлуенца А и Б со методот на PCR во реално време. Индикации за употреба: • лица со симптоми на АВРИ и кои биле во контакт со заразени со СОВИД-19, без оглед на нивната возраст; • лица од сите возрасти без симптоми на АВРИ (во центрите на инфекција/ во услови на ширење на инфекцијата) со цел рано откривање на коронавирус за да се спречи понатамошно ширење на инфекцијата. Материјал за анализа: назофарингеални брисеви, орофарингеални брисеви, бронхоалвеоларна лаважа, ендотрахеален аспират, назофарингеален аспират, флегма
2.500 ден
Молекуларна детекција на Chlamydia trachomatis (лево и десно око)
Инфекцијата со Chlamydia trachomatis најчесто влијае на органите на репродуктивниот систем. Сепак, инфекцијата може да се пренесе за време на сексуален однос или при раѓање на дете преку заразен генитален тракт, при што може да се афектирани очите. Исто така инфецијата на очите може да се случи и при друг контакт со инфективниот агенс. Материјал за анализа: брис од очи - не треба да се измиени.
2.800 ден
Молекуларен вирусен респираторен панел - AVRI
Акутни респираторни вирусни инфекции (AVRI) се група на болести од вирусна етиологија кои ги зафаќаат горните и долните респираторни патишта. Предизвикувачките агенси на AVRI се претставени со вируси кои содржат РНК (пневмовируси, парамиксовируси, коронавируси, пикорнавируси, ортомиксовируси) и вируси кои содржат ДНК (аденовируси и парвовируси). Во тестот се вклучени: Sars CoV2, Human respiratory syncytial virus, Human coronavirus OC43, Human parainfluenza virus type 2, Human parainfluenza virus type 1, Influenza A virus, Human bocavirus, Human adenovirus, Human metapneumovirus, Human coronavirus HKU1, Human parainfluenza virus type 3, Human coronavirus 229E, Human coronavirus NL63, Influenza B virus, Human rhinovirus, Human parainfluenza virus type 4. Материјал за анализа: назофарингеални брисеви, орофарингеални брисеви, бронхоалвеоларна лаважа, ендотрахеален аспират, назофарингеален аспират, флегма.
3.000 ден