Тел: 13 090  |  E-mail :
Почетна  |   За Нас  |   Контакт  |   Работно време  |  
MK  |   EN  |  
Анализи - Биохемиска Лабораторија
Хематолошки статус
Крвна слика автоматска диференцијална со 22 параметри
[220 Ден.]
Седиментација на еритроцити (SE)
[120 Ден.]
Земање на материјал со домашна посета-Скопје
[500 Ден.]
*LU 1(Крвна слика,урина и 8 биохемиски параметри)
[520 Ден.]
*LU 1 проширен пакет (LU 1 + HDL,LDL холестерол)
[800 Ден.]
Подготовка на материјал за PRP (plasma- rich platelets
[700 Ден.]
Крвна слика автоматска диференцијална (5 диференцијална)
[350 Ден.]
Периферна крвна размаска
[890 Ден.]
Ретикулоцити во периферна крв
[860 Ден.]
Хeмостаза
PT ,INR(Протромбинско време)
[500 Ден.]
Фибриноген
[400 Ден.]
APTT (Aктивно парцијално тромбопластинско време)
[300 Ден.]
D-димер
[900 Ден.]
TT (Тромбинско време)
[500 Ден.]
Protein C
[2000 Ден.]
Пакет Хемостаза: PT,INR , APTT, ТТ и D-Dimer II exclusion
[1900 Ден.]
Маркери за анемија
Fe (Серумско железо)
[160 Ден.]
TIBC (Вкупен капацитет на врзување на железото)
[450 Ден.]
UIBC (Незаситен капацитет на врзување на железото)
[270 Ден.]
Феритин
[600 Ден.]
Трансферин
[550 Ден.]
Фолна киселина
[1400 Ден.]
Глициден статус
Гликоза
[120 Ден.]
HbA1c (Гликозилиран хемоглобин)
[650 Ден.]
ОGTT (Орален тест за толеранција на гликоза)
[600 Ден.]
Инсулин Ultra Sensitive
[1000 Ден.]
C-Peptid
[1500 Ден.]
HOMA инсулински пакет (Инсулинска резистенција)
[1200 Ден.]
Инсулинемија
[2500 Ден.]
Ензимски статус
ALP (Алкална фосфатаза)
[120 Ден.]
ASAT (Аспартат аминотрансфераза)
[120 Ден.]
ALAT (Аланин аминотрансфераза)
[120 Ден.]
GGT (Гама глутамат транспептидаза)
[150 Ден.]
Липаза
[400 Ден.]
LDH (Лактат дехидрогеназа)
[150 Ден.]
CK (Креатин киназа)
[150 Ден.]
ACP (Кисела фосфатаза)
[150 Ден.]
Алфа-амилаза
[250 Ден.]
Протеински статус
Вкупни протеини
[120 Ден.]
Албумини
[120 Ден.]
Глобулини
[150 Ден.]
Липиден статус
Холестерол
[150 Ден.]
HDL Холестерол
[160 Ден.]
LDL Холестерол
[220 Ден.]
Триглицериди
[130 Ден.]
Aполипопротеини А1 или В
[600 Ден.]
Липопротеин а (Lp a)
[600 Ден.]
Метаболити
Билирубин вкупен
[120 Ден.]
Креатинин
[120 Ден.]
Мочна киселина
[120 Ден.]
Уреа
[120 Ден.]
Билирубин директен
[120 Ден.]
Билирубин индиректен
[180 Ден.]
Срцеви биомаркери
CK-MB (Креатин киназа изоензим MB)
[480 Ден.]
hs Troponin I
[950 Ден.]
Хомоцистеин
[1200 Ден.]
Aнализи во фецес
Окултно крварење
[450 Ден.]
Тироидни хормони
TSH
[700 Ден.]
fT3 (Слободен T3)
[700 Ден.]
fT4 (Слободен Т4)
[700 Ден.]
TG (Тиреоглобулин)
[800 Ден.]
Anti-TG (Aнтитиреоглобулин)
[1200 Ден.]
Anti - TPO Ab (Aнтитиреоидна пероксидаза антитела)
[1200 Ден.]
T4 (Вкупен T4)
[700 Ден.]
Т3 (Вкупен T3)
[700 Ден.]
Пакет 1 : TПакет 1 : TSH, fТ4 (слободен T4),fT3 (слободен T3), TG (Тиреоглобулин) Anti - TG (Антитиреоглобулин), Anti - TPO Ab(Антитиреоидна пероксидаза антитела)
[4600 Ден.]
Репродуктивни хормони
HCG (Хуман хорионски гонадотропин)
[850 Ден.]
Естрадиол
[850 Ден.]
PRG (Прогестерон)
[850 Ден.]
Тестостерон
[850 Ден.]
AMH (Anti Mullerian Hormone)
[4100 Ден.]
FSH (Фоликулостимулирачки хормон)
[850 Ден.]
LH (Лутеинизирачки хормон)
[850 Ден.]
PRL (Пролактин)
[850 Ден.]
Benetech PRA пренатален скрининг во прв триместар
[4500 Ден.]
Benetech PRA пренатален скрининг во втор триместар
[4500 Ден.]
Пакет : FSH,LH,Пролактин (PRL),Естрадиол (E2),Тестостерон
[3500 Ден.]
Inhibin A
[1500 Ден.]
PAPP-A
[2000 Ден.]
Estriol (uE3)
[1500 Ден.]
Адренални и хипофизарни хормони
ACTH (Aдренокортикотропен хормон)
[3300 Ден.]
Кортизол
[1000 Ден.]
Алдостерон
[2400 Ден.]
AD (Андростенедион)
[1900 Ден.]
DHEA – SO4 (Дехидроепиандростендион сулфат)
[1100 Ден.]
VMA (Ванилмандалична киселина)
[1000 Ден.]
Metanephrines
[1800 Ден.]
17 OH - Progesterone (PRG)
[2400 Ден.]
Коскени маркери
PTH (Паратхормон)
[1000 Ден.]
Остеокалцин
[1000 Ден.]
Имунолошки статус и специфични протеини
IgG (Имуноглобулин Г)
[500 Ден.]
IgA (Имуноглобулин А)
[500 Ден.]
IgM (Имуноглобулин М)
[500 Ден.]
IgE total (Вкупен имуноглобулин Е)
[800 Ден.]
PCT (Прокалцитонин)
[1500 Ден.]
CRP (Ц реактивен протеин)
[300 Ден.]
RF (Реуматоиден фактор)
[330 Ден.]
ASO (Антистрептолизин О)
[330 Ден.]
C3 или C4 (Комплемент 3 или 4)
[650 Ден.]
Interleukin-6 (IL-6)
[1200 Ден.]
Тумор маркери
CEA (Карциноембрионичен антиген)
[850 Ден.]
CA 125
[1000 Ден.]
CA 15-3
[850 Ден.]
Т PSA
[900 Ден.]
F PSA
[900 Ден.]
CA 19-9
[1000 Ден.]
AFP (Алфа фето протеин)
[850 Ден.]
CA 72-4
[1200 Ден.]
Cyfra 21-1
[1950 Ден.]
Ѕ-100
[1800 Ден.]
Prostate health index-PHI
[8900 Ден.]
*ROMA index- алгоритам за овариум канцер
[3500 Ден.]
Електролитен/Јонски статус
Na (Натриум)
[150 Ден.]
K (Калиум)
[150 Ден.]
Ca (Калциум вкупен)
[150 Ден.]
Ca (Калциум јонизиран)
[300 Ден.]
Mg (Магнезиум)
[120 Ден.]
P (Фосфор)
[120 Ден.]
Cl (Хлориди)
[150 Ден.]
Cu (Бакар)
[600 Ден.]
Li (Литиум)
[650 Ден.]
Zn (Цинк)
[600 Ден.]
Електролитен пакет(Натриум,Калиум, Калциум јонизиран,Калциум вкупен,Хлориди)
[700 Ден.]
Алергиски тестови
Комбиниран (PANEL 30 MIX_A2)
[2600 Ден.]
Инхалаторен (PANEL 30 RESP_A2)
[2600 Ден.]
Нутритивен (PANEL 30 FOOD_A2)
[2600 Ден.]
Педијатриски (PANEL 30 PEDI_A2)
[2600 Ден.]
Географски (PANEL 30 VEN_A2)
[2600 Ден.]
Пакет од два алергиски панели (60 алергени)
[5000 Ден.]
Еозинофили во носна слузница
[500 Ден.]
Пакет од три алергиски панели (90 алергени)
[7300 Ден.]
Автоимуни маркери
Панел Myositis - LIA PL
[2000 Ден.]
Панел Liver-Lia
[2000 Ден.]
Панел Vasculitis - LIA
[2000 Ден.]
Панел Gastro - LIA IgA+ igG
[3000 Ден.]
Пакет за автоимуни заболувања(прва посета) *LU 1(Крвна слика,урина и биохемиски параметри); Креатинин клиренс ; Мочна киселина/урина ; Уреа/урина ; Ca (Калциум вкупен)/ урина ; Mg (Магнезиум)/ урина ; P(Фосфор)/урина; Вкупни протеини ; Албумини ; Мочна
[9900 Ден.]
Пакет за автоимуни заболувања(контрола) *LU 1(Крвна слика,урина и биохемиски параметри) ; Креатинин клиренс ; Мочна киселина/урина ; Уреа/урина ; Ca (Калциум вкупен)/ урина ; Mg (Магнезиум)/ урина ; P (Фосфор)/ урина ; Вкупни протеини ;
[6400 Ден.]
Пакет 2 за автоимуни заболувања(контрола) *LU 1(Крвна слика,урина и биохемиски параметри) ; Електролитен пакет (Натриум,Калиум, Калциум јонизиран,Калциум вкупен,Хлориди) ; Ca (Калциум вкупен)/ урина; TSH ;T4 (вкупенТ4);T3 (вкупен Т3) ; PTH
[4000 Ден.]
ANA LIA XL - 18 маркери за ревматолошки заболувања
[3000 Ден.]
Arthritis LIA ITC94000
[1800 Ден.]
Пакет ANA LIA XL+Arthritis LIA
[4000 Ден.]
Анализи во урина
Протеинурија 24 часовна
[480 Ден.]
Гликоза
[120 Ден.]
Креатинин
[150 Ден.]
Креатинин клиренс
[330 Ден.]
Мочна киселина
[150 Ден.]
Уреа
[150 Ден.]
Алфа-амилаза
[250 Ден.]
Ca (Калциум вкупен)
[120 Ден.]
P (Фосфор)
[120 Ден.]
Mg (Магнезиум)
[120 Ден.]
Уринарен статус со седимент (Glucose, Ketones, pH, Protein, Nitrite, Specific gravity, Urobilinogen, Bilirubin, Blood (hemoglobin, erythrocytes), Leukocytes, Ascorbic acid, Microalbumin,Creatinine)
[180 Ден.]
Електролитен пакет(Натриум,Калиум, Калциум јонизиран,Калциум вкупен,Хлориди)/ урина
[700 Ден.]
Интолеранција на храна
Интолеранција на храна 45 антигени
[6100 Ден.]
Интолеранција на храна 90 антигени
[8000 Ден.]
Интолеранција на храна 120 антигени
[12000 Ден.]
Бубрежен/Уринарен камен
Анализирање на состав на камен од бубрег
[3900 Ден.]
Витамини
Витамин Б12 (Vitamin B12)
[1400 Ден.]
Витамин Д (25 OH Vitamin D)
[1800 Ден.]
Анализи - Микробиолошка Лабораторија
Респираторни примероци
Брис од грло (ID+AB)
[290 Ден.]
Брис од нос (ID+AB)
[290 Ден.]
Спутум/искашлок(ID+AB)
[800 Ден.]
Трахеален аспират (ID+AB)
[800 Ден.]
Бронхоаспират/лават (ID+AB)
[800 Ден.]
Пакет: грло и нос (ID+AB)
[400 Ден.]
Пакет: грло,нос и јазик (ID+AB)
[700 Ден.]
Пакет: грло,нос и спутум (ID+AB)
[1100 Ден.]
Брис од грло за Streptococcus grupa A
[300 Ден.]
Брис од грло или нос за Influenza тип A+B
[800 Ден.]
Брис од усна празнина и јазик, вклучувајќи и квасници
[500 Ден.]
Брз антиген тест за детекција на SARS-COV-2
[300 Ден.]
Рани/дерматолошки примероци
Брис од кожа (ID+AB)
[750 Ден.]
Брис за миколошко испитување (ID+AB)
[700 Ден.]
Брис од рана/фурункул/исцедок/пунктат (ID+AB)
[1100 Ден.]
Примерок дрен/канила/катетер или дијализна течност
[1000 Ден.]
Урогенитални примероци
Уринокултура со автоматска идентификација, фенотипска детекција и енумерација на бактерии и габички со автоматско одредување на осетливоста со MIK по EUCAST стандард , со софтверско толкување на резистенција со ADVANCE EXPERT SYSTEM
[420 Ден.]
Брис за GBS (Streptococcus gr B) (ID+AB)
[600 Ден.]
Брис од уретра, вклучувајќи и квасници
[1000 Ден.]
Брис од уретра/цервикс/ за Chlamydia trachomatis (ID)
[850 Ден.]
*Брис за Mycoplasma/Ureaplasma уретра/цервикс/урина/сперма (screening+ID+AB+NUM)
[900 Ден.]
Брис од препуциум/гланс (ID+AB)
[800 Ден.]
Спермокултура (ID+AB+NUM)
[1000 Ден.]
Пакет 4. Брис од вагина/цервикс/Chlamydia/Mycoplasma/Ureaplasma CLSI одобрен тест * (ID+AB+NUM)
[2600 Ден.]
Пакет 9. Брис од уретра/Chlamydia/Mycoplasma/Ureaplasma (ID+AB+NUM)
[2200 Ден.]
Брис од вулва, вклучувајќи и квасници
[800 Ден.]
Брис од вагина или цервикс, вклучувајќи и квасници
[900 Ден.]
Брис од вагина , вклучувајќи и квасници
[900 Ден.]
Брис од цервикс, вклучувајќи и квасници
[900 Ден.]
Око/Уво
Брис од око (ID+AB)
[600 Ден.]
Брис од очи (Л+Д) (ID+AB)
[800 Ден.]
Пакет 13: грло,нос и очи (Л+Д) (ID+AB)
[1500 Ден.]
Брис од уво (ID+AB)
[800 Ден.]
Пакет: брис од уши бактериолошки + габички (Л+Д) (ID+AB)
[1100 Ден.]
Пакет: брис грло,нос и уво (ID+AB)
[900 Ден.]
Пакет: грло,нос и уши (Л+Д) (ID+AB)
[1500 Ден.]
Гастроинтестинални примероци
Копрокултура / брис од ректум(ID+AB)
[800 Ден.]
Фецес за Clostridium difficile (A/B toxin) GDH
[800 Ден.]
Фецес за Helicobacter pylori
[750 Ден.]
Фецес за Rota virus и Adeno virus (ID)
[800 Ден.]
Фецес за јајченца на паразити/тении
[550 Ден.]
Фецес за Giardia lamblia
[550 Ден.]
Фецес за Criptosporidium
[550 Ден.]
Фецес за Giardia lamblia и Criptosporidium
[800 Ден.]
Целофански брис за Entorobius vermicularis (ID)
[500 Ден.]
TORCH
Toxoplasma gondii IgM VIDAS
[750 Ден.]
Toxoplasma gondii IgG II VIDAS
[900 Ден.]
Toxoplasma gondii IgG Avidity VIDAS
[1000 Ден.]
Rubella IgM VIDAS
[900 Ден.]
Rubella IgG II VIDAS
[900 Ден.]
CMV IgM VIDAS
[900 Ден.]
CMV IgG VIDAS
[900 Ден.]
Herpes Simplex virus IgM
[700 Ден.]
Herpes Simplex virus IgG 1
[700 Ден.]
Herpes Simplex virus IgG 2
[700 Ден.]
Пакет TORCH (Toxoplasma gondii IgM/IgG, Rubella IgM, CMV IgM/IgG, HSV IgG)
[3900 Ден.]
Measles IgG VIDAS
[750 Ден.]
Хепатитис
HBs Ag Ultra VIDAS
[900 Ден.]
HBs Ag Ultra Confirmation VIDAS
[800 Ден.]
Anti-HBc Total II VIDAS
[800 Ден.]
HBc IgM II VIDAS
[800 Ден.]
HBe-Anti Hbe VIDAS
[800 Ден.]
Anti-HAV total VIDAS
[800 Ден.]
Anti-HCV VIDAS
[850 Ден.]
ХИВ
HIV Duo ultra
[800 Ден.]
Останата серологија
Lyme IgM Borellia burgdorferi VIDAS
[800 Ден.]
Lyme IgG Borellia burgdorferi VIDAS
[800 Ден.]
Mumps IgG VIDAS
[900 Ден.]
Varicella-Zoster Virus IgG VIDAS
[1000 Ден.]
Helicobacter pylori IgG VIDAS
[800 Ден.]
EBV VCA IgM VIDAS
[800 Ден.]
EBV VCA/EA IgG VIDAS
[800 Ден.]
EBV EBNA IgG VIDAS
[800 Ден.]
SARS COV 2 S1 RBD IgM
[800 Ден.]
SARS COV 2 S1 RBD IgG II
[800 Ден.]
Пакет SARS-CoV-2 RBD (Receptor-Binding Domain) IgM и IgG
[1500 Ден.]
Имунохроматографски тест за SARS-COV-2(IgG + IgM)
[1200 Ден.]
Останати тестови
Treponema pallidum (Syphilis RPR Test)
[300 Ден.]
Анализи - Молекуларно - Генетска Лабораторија
Детекција на гинеколошки патогени со HAIN Fluorocycler PCR и PCR
Детекција на ХПВ(Human Papilloma virus)-детекција, генотипизација и квантификација на 21 високо и ниско ризини типови со Real time PCR метод
[3000 Ден.]
Детекција на Chlamydia trachomatis со Real Time PCR метод
[1500 Ден.]
Детекција на Neisseria gonorrhoeae со Real Time PCR метод
[1500 Ден.]
Детекција на HSV I,II ( Herpes Simplex Virus I, II)
[2500 Ден.]
TNC комплекс - детекција на Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae,Chlamydia trachomatis со Multiplex Real Time PCR
[2900 Ден.]
Детекција на сексуално преносливи заболувања со Multiplex Real Time PCR
Детекција на сексуално преносливи заболувања со Multiplex Real Time PCR (9 микроорганизми)
[4500 Ден.]
*ANDROFLOR
[4500 Ден.]
FEMOFLOR - молекуларен тест за докажување на дисбиоза и сексуално преносливи патогени кај жени
[4500 Ден.]
*UMC complex-Детекција на Ureaplasma urealyricum/parvum, Mycoplasma genitaluim,Chlamydia trachomatis
[2500 Ден.]
FEMOFLOR Screen - молекуларен тест за докажување на сексуално преносливи патогени кај жени
[4500 Ден.]
16 AVRI скрининг на акутни вирусни респираторни инфекции со SARS CoV2
16 AVRI скрининг на акутни вирусни респираторни инфекции со SARS CoV2
[3000 Ден.]
Тестови за интолеранција на храна
Тест за интолеранција на лактозa со PCR
[2000 Ден.]
Тест за интолеранција на лактоза и фруктоза со HAIN Fluorotype PCR
[5900 Ден.]
Тест за генетска детерминирана интолеранција кон глутен- Целијакија
[4500 Ден.]
Молекуларен тест за пародентоза - ParadontoScreen со 7 таргети
Молекуларен тест за пародентоза - ParadontoScreen со 7 таргети
[3500 Ден.]
Генетска анализа
*Пакет за состојба на коскеното ткиво: Генетска карта за Ca метаболизам (VDR рецептор), Витамин D (25-OH), Електролитен пакет (Натриум,Калиум, Калциум јонизиран,Калциум вкупен,Хлориди)
[3600 Ден.]
Fetal Gender
[4000 Ден.]
Пакет за генетска предиспозиција кон тромбофилија со 12 полиморфизми во гените
[3000 Ден.]
Генетски тест за микроделеции во Y хромозомот поврзани со азоспермија и наследна форма на машка неплодност AZF microdeletions
[4000 Ден.]
Генетски тест за рано определување на Rh факторот на фетусот со генотипизација на RHD генот, 7 егзон и 10 егзон од фетална ДНК
[3100 Ден.]
Genesis - Неинвазивно пренатално генетско тестирање на најчестите хромозомски анеуплоидии и одредување на полот
[24000 Ден.]
Genesis Plus - Неинвазивно пренатално генетско тестирање на најчести хромозомски анеуплоидии и микроделеции/микродупликации
[36600 Ден.]
Генетска карта за Ca метаболизам (VDR рецептор) со Multiplex Real Time PCR
[2000 Ден.]
Covid-19 анализи
Молекуларна rRT-PCR Детекција на SARS-CoV-2 (Covid-19) и останати RNA вируси
[2000 Ден.]
Молекуларна rRT-PCR детекција на SARS-CoV-2 (Covid-19) и Influenza A + Influenza B
[2500 Ден.]
VIP rRT-PCR Детекција на SARS-CoV-2 (Covid-19)
[4900 Ден.]
Респираторен пакет за детекција и генотипизација на SARS CoV2 со 16 вирусни и 25 бактериски
Респираторен пакет за детекција и генотипизација на SARS CoV2 со 16 вирусни и 25 бактериски. BacScreen
[5400 Ден.]
BacScreen
BacScreen – молекуларен тест за детекција на 25 бактерии
[3000 Ден.]
Молекуларна Дијагностика
Молекуларна детекција и квантификација на Hepatitis B вирус
[1800 Ден.]
Детекција на Chlamydia pneumonie
[1500 Ден.]
Детекција на Legionella pneumonie
[1500 Ден.]
Детекција на Mycoplasma pneumonie
[1500 Ден.]
Молекуларен тест за рак на дојка - 7 мутации
[4500 Ден.]
Брисеви
Брис од око за Chlamydia trachomatis
[1500 Ден.]
Брис од очи за Chlamydia trachomatis (Л+Д) (ID+AB)
[2800 Ден.]
Калкулатор
Вкупно:
Ценовници
Ценовник на анализи
Погледнете го ценовникот на Биотек лабораторија.
Сите права се задржани - БИOTEK ЛАБОРАТОРИЈА - 2023